Βilateral and Complimentary Actions

Διμερείς σχέσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/ 28-03-2014 άρθρο 6 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών και του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται οι συνεργασίες. Οι συνεργασίες λαμβάνουν είτε τη μορφή: «Πρόγραμμα “από κοινού” με τις Δότριες Χώρες» είτε τη μορφή: «Πράξη σε συνεργασία με τις δότριες χώρες». Επιπρόσθετα, στην κατανομή της συγχρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων πρέπει να προβλεφθεί μια κατηγορία δαπάνης, η οποία να περιλαμβάνει κόστη που να αφορούν στη δικτύωση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και στην προετοιμασία των αιτήσεων για τις «πράξεις σε συνεργασία με τις δότριες χώρες». Στόχος της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων είναι η αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος από τον Διαχειριστή Προγράμματος ( Programme Manager ) μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από τον «Εταίρο Προγράμματος των Δοτριών Χωρών» (Donor Programme Partner), ο οποίος καλείται να υποστηρίξει συμβουλευτικά την προετοιμασία καθώς και την υλοποίηση του Προγράμματος “από κοινού” με τις δότριες χώρες.

Ο κάθε Διαχειριστής Προγράμματος πρέπει να προβλέψει πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 του προγράμματος προκειμένου να συστηθεί «Ταμείο Διμερών Σχέσεων σε επίπεδο προγράμματος – Funds for bilateral relations at programme level» για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί:

i. η διερεύνηση για την εύρεση εταίρων από τις δότριες χώρες για την υλοποίηση πράξεων,

ii. η ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών

iii. η δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης και των φορέων από τις δότριες χώρες καθώς και

iv. η προετοιμασία των αιτήσεων για συγχρηματοδότηση των πράξεων.

Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2009-2014 για το πρόγραμμα GR-06 με τίτλο “Ανάπτυξη των δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και της Μετανάστευσης” ως Εταίρος Προγράμματος των Δοτριών Χωρών» εκ μέρους της δότριας χώρας της Νορβηγίας ορίστηκε η Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης (The Norwegian Directorate of Immigration, UDI).

Συμπληρωματική δράση του Διαχειριστή Προγράμματος ( complimentary action )

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/ 28-03-2014 άρθρο 39 κάθε Διαχειριστής Προγράμματος δύναται να αναλάβει συμπληρωματική δράση συνεργασίας με άλλους παρόμοιους φορείς, που συνίσταται σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του/ων στόχου/ων του προγράμματος με πρωταρχικό σκοπό:

(α) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών Προγραμμάτων και παρόμοιων φορέων εντός της χώρας καθώς και φορέων από τις δότριες χώρες, και

(β) την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Η υλοποίηση των Συμπληρωματικών Δράσεων γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 αναλογικά εφαρμοζόμενο για τις χρηματοδοτήσεις του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014.