Δε 2 Οκτωβρίου 23
Αρχική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

1. Σύσταση

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61, Α΄, 31-03-2011) και οι αρμοδιότητές της ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ΄από 03.09.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1880/15) .

Με το αρ. 77 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51, Α’, 03-04-2016), η Υ.Δ.Ε.Α.Π., ορίστηκε ως Εντεταλμένη Αρχή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020.

Επίσης, η Υπηρεσία έχει οριστεί ως

  • Υπηρεσία Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και υπεύθυνη για τη συνέχιση της κατάρτισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
  • Η Υπηρεσία που θα εκπροσωπεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ε.Σ.Α.Α.) και τη χρηματοδότηση δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Διαχειριστής του Προγράμματος GR G με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» ( Capacity building of national asylum and migration management systems ) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2014 – 2021, σύμφωνα με το από 31.10.2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως μεταξύ της Ελλάδας με τις Δότριες Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), καθώς και την υπ’ αριθ. 33393 από 27.02.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1497/20), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Διάρθρωση

Βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ΄από 03.09.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1880/15), η Υ.Δ.Ε.Α.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
  • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας & Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις)»
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  • Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης

3. Επικοινωνία – Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες ως προς την επικοινωνία, τις δράσεις και τα λοιπά προγράμματα της Υπηρεσίας, θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www . ydeap . gr »