Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2019, κάθε κράτος-μέλος ορίζει, λειτουργεί και διατηρεί ένα Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με άλλα κέντρα συντονισμού και τη Frontex, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR).

Στη Χώρα μας, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την ενωσιακή νομοθεσία για το θεσμό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με το Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τους Ν. 4249/2014 (άρθρα 101 – 103) και 4960/2022 (άρθρο 48), στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.). Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Γενικός Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., με Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έχει οριστεί ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο:(+30) 210 6928 794
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: el-ncc@ncc.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.:Υπαστυνόμος Α’ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
e-mail:dpo@ncc.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση:Π.Κανελλοπούλου αρ.4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα