Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

Το Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για τη σύνταξη από τα αρμόδια Σώματα του πλαισίου των αρχών σχεδιασμού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό από τα Σώματα των κανόνων εμπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διενεργούμενων από τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσεων, και, σε συνεργασία με αυτά, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους, εκτιμά τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους και μελετά το κόστος των μελλοντικών δράσεων.
 • Παρακολουθεί τις ροές των μεταναστών μετά την είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους.
 • Προωθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα αιτήματα των συναρμόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με γνώμονα την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων και σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
 • Παρακολουθεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και
 • Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό, ιδίως από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή.

Το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, το οποίο:

 • Συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
 • Εκτιμά, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Σωμάτων, ανάλογα με το αν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων σε αυτά.
 • Αναλύει τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα οργανωμένου εγκλήματος.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή από όλους τους φορείς ενός κοινού ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του και προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις.
 • Συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληματικότητας και διαβιβάζει τα σχετικά πορίσματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
 • Καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά των ροών των μεταναστών σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και επιστροφής και
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
 • Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εισηγείται σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και συμβάλλει στην εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής διαπραγμάτευσης.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. σε σχέση με τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο και
 • Παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρμόδιων αρχών για τη σύναψη συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και συμφωνιών επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών και μεριμνά για την εφαρμογή τους.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:

 • Διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
 • Αξιολογεί, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, τις ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, υποβάλει προτάσεις και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με σκοπό την υποβολή αλληλοσυμπληρούμενων και ολοκληρωμένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.

Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού:

 • Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
 • Εξασφαλίζει τη διαρκή συμβατότητα της εθνικής στρατηγικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιμετώπισης των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης.
 • Διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.
 • Διεκπεραιώνει ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων και
 • Προετοιμάζει και εισηγείται το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής.