Σα 23 Σεπτεμβρίου 23

Πράξη 2 – Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου

Ένταξη και συγχρηματοδότηση της προκαθορισμένης πράξης

Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου

Φορέας Υλοποίησης: Υπηρεσία Ασύλου

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Δημιουργία και εύρυθμη λειτουργία συστήματος παροχής ασύλου, που καθιστά δυνατή την υποβολή αιτήματος για Διεθνή Προστασία από τους αιτούμενους άσυλο, την έγκαιρη αξιολόγηση του αιτήματος τους και τη φιλοξενία τους κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τους ή την εθελοντική επιστροφή τους στην χώρα καταγωγής τους.

Η Πράξη θα χρηματοδοτεί κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η προκαθορισμένη Πράξη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και καταγραφής
  • Διενέργεια έρευνας προσδιορισμού κατάστασης προσφύγων
  • Παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού, συμπεριλαμβανομένης ανοικτής γραμμής τηλεφώνου (hot line)
  • Πρόσληψη προσωπικού
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη της ικανότητας των υπηρεσιών διερμηνείας
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και εμπλουτισμός της φυσικής βιβλιοθήκης
  • Καταγραφή συνεντεύξεων