Σα 3 Ιουνίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201407-04-2017: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

07-04-2017: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 6η Απριλίου 2017 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μια (01) Πρόσκληση προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης με Τίτλο: «Δράσεις Εθνικού Εισηγητή για τη Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων».

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» και στους Εθνικούς Στόχους «Πρόληψη και Καταπολέμηση», «Κατάρτιση» και «Στήριξη Θυμάτων».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης ορίζεται η 15/10/2022. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να υποβάλλει προτάσεις από την 06/04/2017 ως την 10/10/2017 τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και μόνο το Αίτημα Χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο Δράσης υποβάλλονται επιπλέον υπογεγραμμένα δια μέσου αλληλογραφίας στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις