Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201426-01-2017: Υποβολή προτάσεων για το έργο "Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής για τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στον...

26-01-2017: Υποβολή προτάσεων για το έργο “Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής για τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στον Τομέα της ανταλλαγής και της διαχείρισης εγκληματολογικών πληροφοριών που αφορούν τη διασυνοριακή εγκληματικότητα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 19η Ιανουαρίου 2017 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μια (01) Πρόσκληση προς την Ελληνική Αστυνομία και, συγκεκριμένα, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης με Τίτλο: « ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SPOC-SINGLE POINT OF CONTACT) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ».

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» και στον Εθνικό Στόχο «Ανταλλαγή Πληροφοριών».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης ορίζεται η 15/10/2022. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις της από την 23/01/2017 ως την 10/03/2017 τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και μόνο το Αίτημα Χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο Δράσης υποβάλλονται επιπλέον υπογεγραμμένα δια μέσου αλληλογραφίας στην ΥΔΕΑΠ. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις