Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201423-06-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο "Προμήθεια αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών & αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων"

23-06-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο “Προμήθεια αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών & αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων”

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 23η Ιουνίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μια (01) Πρόσκληση προς την Ελληνική Αστυνομία και, συγκεκριμένα, την Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, του Κλάδου Ασφάλειας, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: « Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών & Αυτοκινήτων Μεταφοράς των Αστυνομικών Σκύλων ».

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» και στον Εθνικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης ορίζεται η 15/10/2022. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις της από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 έως τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 τις ώρες 9:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ή απευθείας (δια μέσου αλληλογραφίας) στην ΥΔΕΑΠ. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις