Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201423-06-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο "Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας"

23-06-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο “Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας”

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 23η Ιουνίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μια (01) Πρόσκληση προς το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης με Τίτλο: « Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας »

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στον Εθνικό Στόχο «Κατάρτιση».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης ορίζεται η 15/10/2020. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις της από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 έως το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 τις ώρες 9:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ή απευθείας (δια μέσου αλληλογραφίας) στην ΥΔΕΑΠ. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις