Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201430-03-2016: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την αντιμετώπιση...

30-03-2016: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 28 Μαρτίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μία (01) Πρόσκληση προς το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων με Τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ- E », προϋπολογισμού # 430.000,00 Ευρώ #, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στον Εθνικό Στόχο «Κατάρτιση» .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης ορίζεται η 15/10/2018.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων δράσεων θα πρέπει να συντελεστεί αντίστοιχα έως τις ως άνω ημερομηνίες.

Ο εν λόγω Φορέας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις του από την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 έως την Κυριακή 08 Μαΐου 2016 τις ώρες 9:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ή απευθείας (δια μέσου αλληλογραφίας) στην ΥΔΕΑΠ. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις