Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201425-02-2016: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

25-02-2016: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Την 22 Φεβρουαρίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε μια (01) Πρόσκληση προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης με Τίτλο «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και αναλυτικότερα:

  • Έργο Ι « Πραγματοποίηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών », προϋπολογισμού # 68.500,00 Ευρώ #, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Έργο ΙΙ «Έκδοση Εγχειριδίου για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης», προϋπολογισμού # 76.500,00 Ευρώ #, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Τα αιτήματα χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν:

α) για το έργο «Πραγματοποίηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση Εγκληματικότητας», Εθνικό Στόχο «Κατάρτιση» και

β) για το έργο «Έκδοση Εγχειριδίου για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις», Εθνικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της προτεινόμενης δράσης:

  • για το έργο «Πραγματοποίηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» ορίζεται η 15/10/2016
  • για το έργο «Έκδοση Εγχειριδίου για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης» ορίζεται η 15/10/2016

Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις της από την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 τις ώρες 9:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ή απευθείας (δια μέσου αλληλογραφίας) στην ΥΔΕΑΠ. Σημειώνεται ότι o υποψήφιος δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης και επισημαίνεται ότι οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία.

Τελευταίες Αναρτήσεις