Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201415-02-2016: Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

15-02-2016: Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Την 03 Φεβρουαρίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε δύο (2) προσκλήσεις προς το Α.Ε.Α / ΚΛΑΔΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ / Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, για την υποβολή προτάσεων για τις παρακάτω δράσεις :

1. Ε φαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών .

2. Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.Κε.Κ.)

Οι ανωτέρω δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 με τον συνολικό προϋπολογισμό έκαστης να ανέρχεται σε

1. 14.828.880 ευρώ.

2. 7.009.974,01 ευρώ

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις της από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόσκλησης ( ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) και για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ή απευθείας (δια μέσου αλληλογραφίας) στην ΥΔΕΑΠ.

Τελευταίες Αναρτήσεις