Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήASYLOERWTHSEISΑρχείο Ορισμών

Αρχείο Ορισμών


Ανθρωπιστικοί λόγοι:
Σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς σου, διεθνής αποκλεισμός της χώρας σου, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό σου η ρήτρα της μη επαναπροώθησης.

Ειδικές περιπτώσεις για παράλειψη συνέντευξης:

α. όταν η Αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λάβει θετική απόφαση με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία

β. όταν δεν είναι αντικειμενικά δυνατή, δηλαδή όταν ο αιτών δεν είναι σε θέση η δε μπορεί για λόγους που οφείλονται σε μόνιμες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του να συμμετάσχει στη συνέντευξη. Η αδυναμία αυτή πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ιατρού ή ψυχολόγου από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα

Aρμόδια Aρχή: Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου. Αν ο καταγγέλων αγνοεί την ελληνική γλώσσα, μπορεί να παραστεί με διερμηνέα. Τέλος, εάν ο καταγγέλων δε μπορεί να γράψει, η καταγγελία καταγράφεται από υπάλληλο του γραφείου, του διαβάζεται και την υπογράφει ο ίδιος.

Επικουρική προστασία: Δικαιούσαι επικουρική προστασία όταν είσαι αλλοδαπός ή ανιθαγενής που δεν πληροίς τις προϋποθέσεις για να σου αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα, αλλά συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι ένα επιστρέψεις στη χώρα καταγωγής σου ή στη χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής (εάν είσαι ανιθαγενής), κινδυνεύεις να υποστείς σοβαρή βλάβη.

Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:

α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, ή

β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μετα−χείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του,

γ) σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Επιτροπή Προσφυγών: Η επιτροπή στεγάζεται στο ΙΒ Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα (Αλλατσατών και Καλλιπόλεως).

Κανονική διαδικασία: εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε από τα τμήματα ασφαλείας ή υποδιευθύνσεις ασφαλείας της χώρας.

Ταχύρρυθμη διαδικασία: εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί στα σύνορα, ή στις ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων της χώρας, καθώς επίσης όταν οι αιτήσεις είναι προφανώς αβάσιμες ή όταν ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής ή από ασφαλή τρίτη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις