Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, ελέγχει:
  • Αστυνομικές Υπηρεσίες
  • Λιμενικές Υπηρεσίες
  • Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές ή περιφερειακές)
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Δημόσιες Επιχειρήσεις
  • Κρατικά – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
 

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και αφορά στη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4613/2019 εξαντλητικά, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσταση του αντικειμένου της Υπηρεσίας και η απασχόλησή της με ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις.