Εθνικές Στρατηγικές Προτεραιότητες Ταμείου AMIF

ΠΥΛΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
(‘ 
AMIF ’)

Οι στρατηγικές προτεραιότητες ανά Πυλώνα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης είναι οι κάτωθι :

ΠΥΛΩΝΑΣ Α΄ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ.

Στρατηγικές προτεραιότητες :

 • Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης της νέας διαδικασίας ασύλου.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. παροχή νομικής υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των εκκρεμουσών υποθέσεων ( Backlog ).
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Δημιουργία επιτροπών εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων ασύλου
 • Διατήρηση του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων ανοικτών δομών Φιλοξενίας.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Διατήρηση του αριθμού των θέσεων ανοιχτών δομών που χρηματοδοτούνται από το τρέχον Δημοσιονομικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων)
 • Ανάπτυξη νέων ανοικτών δομών φιλοξενίας.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Δημιουργία νέων θέσεων
 • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης

ΠΥΛΩΝΑΣ Β΄. ΈΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.

Στρατηγικές προτεραιότητες :

 • Μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων: οικοδόμηση βιώσιμων οργανωτικών δομών για την ένταξη και τη διαχείριση της πολυμορφίας, σε επίπεδο ΟΤΑ α΄βαθμού.
 • Προγράμματα και δράσεις ένταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο: Έμφαση: α) στη γλωσσική – επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση, β) στην προαγωγή της διαπολιτισμικότητας
 • Προγράμματα και δράσεις πριν από την αναχώρηση: Ενίσχυση σχέσεων τη Ελλάδας με συγκεκριμένες χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών (κυρίως χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες κινητικότητας) με στόχο την προετοιμασία τους για ευκολότερη ένταξη στην κοινωνία υποδοχής.

ΠΥΛΩΝΑΣ Γ΄. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ.

Στρατηγικές προτεραιότητες :

 • Αποτελεσματικότερη υλοποίηση του μέτρου των επιστροφών (Εθελούσιες – Αναγκαστικές).
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. επίτευξη ταχύτερης διαδικασίας επιστροφών.
 • Βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα επιστροφών με τις Αρχές των Τρίτων Χωρών.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Δημιουργία επισκέψεων και συναντήσεων μεταξύ των Προξενικών και άλλων αρμόδιων Αρχών.
 • Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου ελεγκτικού μηχανισμού των αναγκαστικών επιστροφών.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Υλοποίηση όλων των δράσεων εποπτείας των διαδικασιών των αναγκαστικών επιστροφών.
 • Βελτίωση των συνθηκών διαμονής των μεταναστών στα προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης.
  Κύριες Δράσεις : λ.χ. Βελτίωση των συνθηκών κράτησης.