Δε 2 Οκτωβρίου 23

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας με μια ματιά

Με μέριμνα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), πραγματοποιήθηκε ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των φορέων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013, καταλήγοντας στην χάραξη στρατηγικών και στην υιοθέτηση των βασικών σημείων ενδιαφέροντος για τις δύο πλευρές.

Το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2015) 5312 final από 31-07-2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2015) 6060 final Απόφασή της την 26-08-2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας –Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας ανέρχεται στο ποσό των 26.974.900,00 €. Το ποσοστό της Ευρωπαϊκής συμμετοχής είναι 75% και το ποσοστό της Εθνικής συμμετοχής είναι 25%.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:

Ειδικός Στόχος 5 – Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας:

Προβλέπει στη λήψη ειδικών και στοχοθετημένων μέτρων πολιτικής που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, την ποιοτική βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, την έγκαιρη και ακριβή καταγραφή των ενεργειών των εγκληματικών ομάδων, χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία καθώς και την περαιτέρω κατανόηση της δομής και της δραστηριότητας των εγκληματικών οργανώσεων. Στον στόχο αυτό, προβλέπεται και η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα από διαφορετικούς οργανισμούς .

Ειδικός Στόχος 6 – Κίνδυνοι και Κρίσεις:

Αποσκοπεί στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή της ριζοσπαστικοποίησης απέναντι στην τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, κίνδυνοι που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, προβλέπει εργαλεία υψηλού επιπέδου προστασίας των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες των πιθανών διαρροών. Ακόμη, η Ελλάδα στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης ΧΒΡΠ-Ε πολλαπλών χρήσεων για όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση περιστατικών ΧΒΡΠ-Ε, προκειμένου μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων, να εγκλιματιστούν σε διαφορετικού τύπου απειλές και περιβάλλοντα

Οι ειδικοί καθώς και οι εθνικοί στόχοι προς επίτευξη στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: