Θεσμικά όργανα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-07-2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις», καθορίζονται τα κάτωθι:

Υπεύθυνη Αρχή

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Α.Τ.Ε.Α.Α.Π. και η οποία ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014−2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. Τα εθνικά προγράμματα καταρτίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στους προαναφερθέντες Κανονισμούς για τις Υπεύθυνες Αρχές. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.), που συστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), και της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) που συστάθηκε δυνάμει της παρ. 5 (β) του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και της κοινής υπουργικής απόφασης 131/18.4.2008 (Β΄ 887), όπως μετονομάστηκε δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) μεταφέρονται και ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος από την Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..


Εντεταλμένη Αρχή

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίστηκε ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014, 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα των επιστροφών, των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π., εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως.

Αρχή Ελέγχου

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)/ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ορίστηκε ως Αρχή Ελέγχου της παρ.1β του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την περίοδο 2014−2020. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στα άρθρα 44 και 46 του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) .