Καταγγελίες για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Στο εσωτερικό της επιλογής αυτής να εμφανίζεται το παρακάτω κείμενο:

Η αρμόδια εθνική αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ελληνική υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7(Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ.