Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2015) 5312 final από 31-07-2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2015) 6060 final Απόφασή της την 26-08-2015.