Εθνικές Στρατηγικές Προτεραιότητες

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από οικονομικές προκλήσεις με άμεση επίδραση στο επίπεδο ασφάλειας, καθιστώντας επιτακτική την χρηματοδότηση με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των κρίσεων. Η αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τονίζουν την ανάγκη για επενδύσεις όχι μόνο στον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις αλλά ταυτόχρονα και στον τομέα της Αστυνομικής Συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. Η Ελλάδα μέσω του πολυετούς επενδυτικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και ειδικότερα του Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας, στοχεύει στην χρηματοδότηση σοβαρών ελλείψεων όσον αφορά τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες στον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου, η Ελλάδα έθεσε τις βάσεις για τη ρύθμιση των βασικών προτεραιοτήτων της με σκοπό να καλύψει όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες. Σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, η Ελλάδα στοχεύει στην υλοποίηση διαφόρων έργων προκειμένου μέσω αυτών να προλαμβάνονται, να εντοπίζονται και να καταστέλλονται οι μορφές σοβαρών, επικίνδυνων και οργανωμένων εγκλημάτων όπως αυτά της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των οικονομικών εγκλημάτων καθώς και της ταυτόχρονης ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι επιφορτίζονται με την διαλεύκανσή τους.

C (2015) 6060 final Απόφασή της 26-08-2015.)