Δυνητικοί Δικαιούχοι (ISF)

Μέσα στο συνολικό πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του συγκεκριμένου μέσου θα πρέπει να στηρίζει την αστυνομική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, την πρόληψη του εγκλήματος, την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και όπλων, της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων με κακοποιήσεις παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, του κυβερνοεγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των προσώπων και των ζωτικής σημασίας υποδομών έναντι περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια και των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές (στρατηγικές, κύκλους πολιτικής, προγράμματα και σχέδια δράσης), τη νομοθεσία και την έμπρακτη συνεργασία.

Με βάση τα ανωτέρω, Δυνητικοί Δικαιούχοι του συνόλου των δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι Φορείς:

1. Υπουργείο Εξωτερικών
2. Ελληνική Αστυνομία
3. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
4. Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)