Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων με μια ματιά

Γενικό πλαίσιο

Στα πλαίσια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεμάτων που άπτονται της λαθρομετανάστευσης καθώς επίσης και της εφαρμογής αποτελεσματικών κοινών προτύπων, όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, καθίσταται αναγκαίος ένας κοινοτικός μηχανισμός οικονομικής αλληλεγγύης για την υποστήριξη των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης των κρατών μελών συμμορφώσεως με τον Κοινοτικό Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από πρόσωπα ( Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (Απόφαση 2007/574/ΕΚ). Η Απόφαση αυτή αποτελεί μέρος του Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, ουσιαστικά, εκφράζει την αλληλεγγύη, μέσω οικονομικών ενισχύσεων, στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τις διατάξεις Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων είναι η ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην εφαρμογή της Αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, το Ταμείο επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:

α ) στην αποτελεσματική οργάνωση αποστολών ελέγχου , που καλύπτουν τόσον το έργο των ελέγχων όσον και της επιτήρησης , όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα ,

β ) στην αποτελεσματική διαχείριση από τα κράτη μέλη των ροών ατόμων στα εξωτερικά σύνορα για να εξασφαλισθεί , αφενός μεν , υψηλό επίπεδο προστασίας στα εξωτερικά σύνορα , αφετέρου δε , απρόσκοπτη διέλευση των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με το κεκτημένο Σένγκεν , καθώς και τις αρχές της κόσμιας μεταχείρισης και της αξιοπρέπειας ,

γ ) στην ομοιόμορφη εφαρμογή από τους συνοριοφύλακες των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων , ιδίως του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ . 562/2006,

δ ) στη βελτίωση της διαχείρισης δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τις προξενικές και άλλες υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις ροές υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών και της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα.

Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές – Προτεραιότητες

Στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό του Πολυετούς και των Ετησίων Προγραμμάτων. Ειδικότερα, οι δράσεις των Ετησίων Προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες Προτεραιότητες :

1. Υποστήριξη για την περαιτέρω σταδιακή εγκαθίδρυση του κοινού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων όσον αφορά τους ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και την επιτήρηση των συνόρων αυτών.

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εθνικών στοιχείων που συνιστούν το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης για τα εξωτερικά σύνορα και ένα μόνιμο ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολίας στα νότια θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ.

3. Υποστήριξη για την έκδοση θεωρήσεων και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, μέσω της τόνωσης των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τις προξενικές και άλλες υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες.

4. Υποστήριξη για τη δημιουργία των συστημάτων πληροφορικής που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών νομικών πράξεων στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων.

5. Υποστήριξη για την πραγματική και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών νομικών πράξεων στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων, ιδιαίτερα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και τον ευρωπαϊκό κώδικα θεωρήσεων.