Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Η λειτουργία και η οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Οργάνωση-Λειτουργία Υπεύθυνης Αρχής (Φ.Ε.Κ.2129/14-10-2008)
2. Υπ’ αριθ. 215/2007 Προεδρικό Διάταγμα  (Φ.Ε.Κ. 241/25-10-2007)
3. Συγχώνευση Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 231/19-09-2007 ― Π.Δ. 205)
4. Καν/σμός Προμηθείων Δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-07 ― Π.Δ.118)
5. Υπ’ αριθ. 60/2007 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007)
6. Αναδιάρθρωση Δ/νσεων Α.Ε.Α. (Φ.Ε.Κ. 194/13-9-06 ― Π.Δ.189)
7. Υπ’ αριθ. 204 ΠροεδρικόΔιάταγμα (Φ.Ε.Κ. 178/27-09-2004)
8. Υπ’ αριθ. 166 ΠροεδρικόΔιάταγμα (Φ.Ε.Κ 138/05-06-2003)
9. Οργάνωση Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ (Φ.Ε.Κ 12/31-01-01, Π.Δ.14)
10. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ 41/29-02-2000, Ν.2800/2000)
11. Καν/σμός Προμηθειών Δημοσίου (Φ.Ε.Κ 266/04-12-1996, Π.Δ. 394)
12. Περί Δημοσίου Λογιστικού (Φ.Ε.Κ 247/27-11-1995, Ν.2362)
13. Προμήθειες Δημοσίου Τομέα (Φ.Ε.Κ19/01-02-1995, Ν.2286)
14. Οργανισμός Υ. Δ. Τ. (Φ.Ε.Κ 152/08-10-84, Ν.1481)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Υπ’ αριθ. 789/2008 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2. Υπ’ αριθ. 599/2007 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3. Υπ’ αριθ. 574/2007 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου