Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις με μια ματιά

Με μέριμνα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), πραγματοποιήθηκε ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των φορέων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013, καταλήγοντας στην χάραξη στρατηγικών και στην υιοθέτηση των βασικών σημείων ενδιαφέροντος για τις δύο πλευρές.

Το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2015) 5312/31-07-2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις ανέρχεται σε € 204.449.184,00, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Δράσεων (Εξοπλισμός FRONTEX). Το ποσοστό της ευρωπαϊκής συμμετοχής για τον Τομέα αυτόν είναι 75%, ενώ το ποσοστό της ευρωπαϊκής συμμετοχής για τις Ειδικές Δράσεις (Εξοπλισμός FRONTEX) είναι 90%.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:

Ειδικός Στόχος 1- Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων:

Υποστηρίζεται η αποτελεσματική επεξεργασία των θεωρήσεων Σένγκεν μέσα από την υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της νόμιμης διακίνησης προς την ΕΕ, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους αιτούντες θεώρηση και εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Ειδικός Στόχος 2- Σύνορα:

Αποβλέπεται ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο ελέγχου των εξωτερικών συνόρων με την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτών , την εναρμόνιση των μέτρων διαχείρισης των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ΕΕ καθώς και μεταξύ των μελών της ΕΕ και του Οργανισμού Frontex, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο ελέγχου στα σύνορα και να εξασφαλ ιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των εξωτερικών συνόρων.

Ειδικός Στόχος 3- Λειτουργική ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου και τα σύνορα:

Προωθεί την διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν την απουσία κάθε ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων, με τη διενέργεια ελέγχων προσώπων και την αποτελεσματική παρακολούθηση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Επίσης, μεριμνά για τη ν διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις εισόδου και άλλες άδειες βραχείας διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της προξενικής συνεργασίας καθώς και στην δημιουργία και λειτουργία ασφαλών συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής, της υποδομής επικοινωνίας τους και του εξοπλισμού για τη στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.