Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο (B&V)

Η λειτουργία και η οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-03-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
 • Άρθρο 9 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-07-2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
 • Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α ́ 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.: 85334/ΕΥΘΥ 717 (ΦΕΚ 1825/Β/24-08-2015) για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 16356/24-04-2013 (ΦΕΚ Β΄/1024/24-04-2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.: 8000/20/45/119-δ΄ (ΦΕΚ 1880/Β/07-09-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ΄ του Ν. 4332/2015.
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.: 2514 (ΦΕΚ 2161/Β/7-10-2015) «Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».
 • Υ π’ αριθ.: 2783 (ΦΕΚ 2354/Β/2-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 –2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3259 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Τροποποίησης Συγκρότησης της Επιτροπής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Την C(2015) 5312/31-07-2015 Απόφαση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Εθνικού προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 799/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 800/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 για την εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/377 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 για τη θέσπιση υποδειγμάτων για τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.