Πληροφορίες για το Πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ

Σταματία ΠΛΑΤΣΙΚΟΥΔΗ, Αστυνόμος Β’ – Οικονομολόγος
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΕΟΧ
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα

E-mail: s.platsikoudi@yptp.greeagrants@yptp.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
Ομάδα Εργασίας ΕΟΧ

Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
Τηλ.: 210-7476041
Fax: 210-7481211
Email: eeagrants@yptp.gr