Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις21-09-2022: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού...

21-09-2022: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021)

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν 4760/2020 (Α’), οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι υποψήφιοι/ες που καλούνται να συμμετάσχουν στις ανωτέρω δοκιμασίες με αρχή τις υγειονομικές εξετάσεις και την υποβολή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ», ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, αφού εκτυπώσουν το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», καλούνται να το προσκομίσουν, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες (ιδιαίτερη προσοχή στην περ. 10), ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής προς κρίση της υγειονομικής τους καταλληλότητας.

 

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 21η Οκτωβρίου 2022 και όχι πριν από την 21η Ιουλίου 2022.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα θα κληθούν να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες [Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16″ (μια προσπάθεια), β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4`και 20″ (μια προσπάθεια) γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες), δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες), ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)] και εν συνεχεία, εφόσον επιτύχουν, στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού προσκομίζουν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι/ες  θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Α.Σ.Ε.Π., για τον χρόνο και τον χώρο που θα κληθούν στις Υγειονομικές Επιτροπές και εν συνεχεία στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από τις αντίστοιχες Επιτροπές,

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

 

Τελευταίες Αναρτήσεις