Τρ 21 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2017Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201702-02-2017:Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.

02-02-2017:Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.

Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγινε ανακατανομή κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε οχήματα διαφόρων τύπων.

Συνεπώς, προκηρύσσεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια των οχημάτων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του συστήματος. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 12.299.000 ευρώ, αφορά στην προμήθεια 391 οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση της σχετικής διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΥΔΥΣ προγραμματίζεται για τις 3 Φεβρουαρίου 2017, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται για τις 8 Μαρτίου 2017, ενώ η καταληκτική ημερομηνία προσφορών για τις 13 Μαρτίου 2017.

Σημειώνεται ότι κατά τη διετία 2015 –2016, για να καλυφθεί μέρος των αναγκών της Αστυνομίας, εντάχθηκαν στην υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. περί τα 850 οχήματα προερχόμενα από τη διαδικασία κατασχέσεων, από τον ΟΔΔΥ, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τελευταίες Αναρτήσεις