Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS03-08-2014: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην...

03-08-2014: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Δείτε εδώ διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη.

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

Τα βασικά αντικείμενα του έργου είναι:

  • Α. Παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, με φυσική παρουσία ή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 22.500 αιτούντων διεθνή προστασία.
  • Β. Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, κειμένων συνολικής έκτασης έως 13.500 λέξεων με ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία ασύλου, από τα ελληνικά σε δεκαεννέα (19) γλώσσες και διαλέκτους.
  • Γ. Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (2.634.285,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στη σελίδα www.promitheus.gov.gr (διαγωνισμός με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 1754 και Αρ. Διακήρυξης της Υπηρεσίας Ασύλου 6745/30-7-2014). Τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν στην επιλογή "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" από την κεντρική σελίδα του www.promitheus.gov.gr.

Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 (85%) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (15 %).

Τελευταίες Αναρτήσεις