Κυ 27 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Ιούνιος 201408-06-2014: Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας απέστειλε προς διαβούλευση στις Ομοσπονδίες των Αστυνομικών...

08-06-2014: Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας απέστειλε προς διαβούλευση στις Ομοσπονδίες των Αστυνομικών Υπαλλήλων το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Αστυνομικής Ακαδημίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας απέστειλε προς διαβούλευση στις Ομοσπονδίες των Αστυνομικών Υπαλλήλων το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Αστυνομικής Ακαδημίας» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 16 του ν.4249/2014

Πως ορίζεται στο Σχέδιο Π.Δ η αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας και ποια είναι η διάρθρωσή της

Στο Σχέδιο Π.Δ. συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές και τη δυνατότητα συνεργασίας με ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως και με ερευνητικά κέντρα

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας απέστειλε προς διαβούλευση στις Ομοσπονδίες των Αστυνομικών Υπαλλήλων το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Αστυνομικής Ακαδημίας», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 16 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

Με το Προεδρικό Διάταγμα ολοκληρώνεται η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας η οποία, ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει δομή και οργάνωση που ανταποκρίνεται στα πρότυπα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) .

Μεταξύ άλλων, με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται ότι η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή :

1. Να παράγει και να μεταδίδει στους σπουδαστές της την απαραίτητη ακαδημαϊκή και επαγγελματική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

2. Να παρέχει άρτια επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και να αναπτύσσει την κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική παιδεία και αστυνομική αγωγή.

3. Να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας, κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

4. Να σχεδιάζει και να οργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με τη χορήγηση αντίστοιχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, καθώς και ερευνητικά προγράμματα σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού, να συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Να οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, να δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα, να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και να παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας ή άλλα συναφή με τους σκοπούς της έργα.

7. Να παρέχει κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Η διάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε Σχολές προβλέπεται ως εξής:

α. «Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και παρέχει πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών.

β. «Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών», η οποία παρέχει προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

γ. «Σχολή Αστυφυλάκων», η οποία ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και

δ. «Σχολή Δια Βίου Μάθησης», η οποία παρέχει προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.

Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται ακόμα μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της Αστυνομικής Αστυνομίας, τη διάρθρωση, τη διοίκηση, τις παρεχόμενες σπουδές, το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και τις άλλες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) και τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου τμήματος, την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τους κανόνες δεοντολογίας κ.α.

Τελευταίες Αναρτήσεις