Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις23-12-2013:Παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 10/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την παροχή υπηρεσιών...

23-12-2013:Παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 10/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών

Κατόπιν υποβολής αιτημάτων διερεύνησης ενδιαφερόμενων εταιρειών επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 10/2013 προκήρυξης και την εξέταση αυτών από την αρμόδια επιτροπή, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, λόγω της φύσεως και του αντικειμένου τους δεν συναρτάται με βάση την ηλικία των εργαζομένων, επομένως οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι είτε άνω είτε κάτω των 25 ετών (και πάντως άνω των 18 ετών).

(β) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4144/2013: «1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής : α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Επομένως, βάσει της προεκτεθείσας διάταξης η εκάστοτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού οφείλει να γνωρίζει στην αναθέτουσα αρχή τον αριθμό των εργαζομένων που πρόκειται να απασχολήσει, αλλά και τις μέρες και ώρες εργασίας τους, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να υποχρεούται να της υποδείξει τον ακριβή αριθμό αυτών. Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα επιπλέον στοιχεία, βάσει των οποίων προκύπτει ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που δύναται να διαθέσει η κάθε εταιρεία (π.χ. το καθεστώς απασχόλησης, πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.).

(γ) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής και Αστικής Ευθύνης που απαιτείται, θα κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε εδώ το έγγραφο σε μορφή pdf

Τελευταίες Αναρτήσεις