Κυ 27 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201220-11-2012: Ανακοίνωση σχετικά με την έξοδο και επανείσοδο αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και...

20-11-2012: Ανακοίνωση σχετικά με την έξοδο και επανείσοδο αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής αδείας παραμονής κατά το από 09-11-2012 έως 31-12-2013 χρονικό διάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3386, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4018/2011 επιτρέπεται κατά το από 09-11-2012 μέχρι 31-12-2013 χρονικό διάστημα, η έξοδος και επανείσοδος τους στην Ελλάδα για να επισκεφθούν τη χώρα τους, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Επίσης επιτρέπεται η επανείσοδος στη χώρα μας σε αλλοδαπούς μέχρι την 31-12-2012, οι οποίοι είναι κάτοχοι Βεβαιώσεων τύπου Α΄ των οποίων η ισχύς τους έληξε την 30-09-2012 και δεν έχουν εφοδιαστεί με νέα βεβαίωση, με την προϋπόθεση ότι έχουν ταξιδέψει στη χώρα καταγωγής τους πριν την 30-9-2012 και εφόσον δεν έχει εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση.

Κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές την περίοδο από 09/11/2012 έως και 31/12/2013 .

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι :

  • Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου , αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ,
  • Βεβαίωσης τύπου Α΄ ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4018/2011 που αντικατέστησαν τις παραγ.3&4 του άρθρου 11 του Ν. 3386/2005, του Ν.3536/2007 (άρθρο 18 παρ. 4), ή Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων της υπ.αριθ. 22037/01-10-2010 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1629 Β΄)

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 της υπ’ αριθ. 22037/01-1-2010 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις