Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Απρίλιος 201105-04-2011: Κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή, για την εκκαθάριση των 47.000 εκκρεμών αιτημάτων ασύλου...

05-04-2011: Κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή, για την εκκαθάριση των 47.000 εκκρεμών αιτημάτων ασύλου σε δεύτερο βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
κ. Χρήστου Παπουτσή, για την εκκαθάριση των 47.000 εκκρεμών
αιτημάτων ασύλου σε δεύτερο βαθμό

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των 47.000 υποθέσεων εξέτασης αιτημάτων ασύλου που εκκρεμούν σε δεύτερο βαθμό και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τις προτάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε πρώτο στάδιο, θα διενεργηθεί διαχωρισμός μεταξύ ενεργών και μη υποθέσεων. Ενεργές υποθέσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο προσφεύγων έχει στην κατοχή του έγκυρη «ροζ κάρτα». Κάτοχοι «ροζ κάρτας» που δεν έχει ανανεωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα ανανέωσής της σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί και θα δημοσιοποιηθεί. Ανενεργές είναι αντίστοιχα οι υποθέσεις στις οποίες ο προσφεύγων για δύο ή περισσότερα χρόνια δεν έχει ανανεώσει τη «ροζ κάρτα». Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αιτούντα του οποίου η υπόθεση έχει κριθεί ως ανενεργή, αυτός θα πρέπει να υποβάλλει το αίτημά του εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Σε δεύτερο στάδιο, θα διεξαχθεί επαλήθευση και επικαιροποίηση των πληροφοριών του κάθε φακέλου. Οι αιτούντες θα κληθούν επ’ ευκαιρία της ανανέωσης της «ροζ κάρτας» να παρέχουν τα στοιχεία για την επικαιροποίηση των φακέλων τους μέσω της διενέργειας σύντομης συνέντευξης.

Σε τρίτο στάδιο, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές θα εξετάσουν τις υποθέσεις και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες και θα προβούν στην έκδοση των αντίστοιχων αιτιολογημένων αποφάσεων. Για τον καλύτερο προγραμματισμό οι προσφυγές διαχωρίζονται κατά κατηγορία και προτεραιότητα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που εξυπηρετούν τη διαδικασία. Τα κριτήρια αυτά θα αποσαφηνιστούν από ειδική ομάδα εργασίας που συνίσταται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την παρουσία εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Κατά την εκκαθάριση θα γίνει ταυτόχρονα εντοπισμός των υποθέσεων εκείνων που δύναται να επιλυθούν με τη χορήγηση άλλου καθεστώτος, πέραν της διεθνούς προστασίας, βάσει ευρωπαϊκών συμβάσεων που δεσμεύουν τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό δρομολογείται η διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα έχει αποφασιστεί η αύξηση του αριθμού των δευτεροβάθμιων επιτροπών με εξειδικευμένο προσωπικό για την ταχύτερη και λυσιτελέστερη εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα διασφαλίζει τη διαχείριση των αιτημάτων κατά τρόπο δίκαιο και διοικητικά αποτελεσματικό.

Τελευταίες Αναρτήσεις