Σα 30 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Απρίλιος 201021-04-2010: Δελτίο Τύπου για τη μη έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του συστήματος C4i και εξώδικη δήλωση - πρόσκληση του...

21-04-2010: Δελτίο Τύπου για τη μη έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του συστήματος C4i και εξώδικη δήλωση – πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην εταιρία Science Applications International Corporation (SAIC)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σημερινή απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Σπύρου Βούγια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

1. Δεν εγκρίνει την οριστική παραλαβή και τελική αποδοχή του διαλαμβανόμενου στη Σύμβαση 020 Α/03 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας SAIC , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, συστήματος C 4 I . Εκτός από τις ελλείψεις/αποκλίσεις του που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο (2004-00/6/2-οζ από 14.11.2008) ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών (Ε.Ε.Π.Π.) Συστημάτων C 4 I Ολυμπιακής Ασφάλειας, δεν προκύπτει ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρία απέδειξε ότι η Επιτροπή Παραλαβής επιβεβαίωσε ότι το σύστημα είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο, ενιαίο και διαλειτουργικό και ότι παραδόθηκε «με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση, μετά από γενική δοκιμή του σε πλήρη έκταση εφαρμογής με όλους τους αναγκαίους χρήστες του και ανεξάρτητα από την εκπαίδευση του προσωπικού.

2. Αποφασίζει την παρακράτηση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ποσού 3.106.766,29 ευρώ και καλής εκτέλεσης, ποσού 15.770.610 ευρώ που αφορά στον εξοπλισμό του συστήματος, δηλαδή συνολικού ποσού 18.877.376,29 ευρώ, λόγω πιθανής αστοχίας του συστήματος C 4 I Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Η διαπιστωθείσα παράβαση συνιστά υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρίας SAIC , παρά τις οχλήσεις και την καταβολή από πλευράς του Υπουργείου του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης αμοιβής.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον όρο 34.3.1. της σχετικής σύμβασης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δηλώνει σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου 2010, την πρόθεσή του στην εταιρία SAIC να καταγγείλει την σύμβαση, εκτός εάν, εντός της συμβατικά προβλεπόμενης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, η εταιρία παραδώσει το εν λόγω σύστημα «με το κλειδί στο χέρι» ή προτείνει θεραπεία αποκατάστασης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υλοποίησης της εν λόγω θεραπείας, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η παράδοση του συστήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υποβολή του σε ελέγχους και δοκιμές επαρκείς για την απόδειξη της ορθής λειτουργίας του ως διαλειτουργικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας, και την ικανοποιητική ανταπόκρισή του στις εν λόγω δοκιμές και ελέγχους.

Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης της εταιρίας SAIC στην παραπάνω εξώδικη δήλωση πρόσκληση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του που απορρέει από τη σύμβαση και το νόμο.

Τελευταίες Αναρτήσεις