Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200804-12-2008: Σημεία ομιλίας του ΥΠ.ΕΣ Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου Κατά το 17o Πανελλήνιο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας...

04-12-2008: Σημεία ομιλίας του ΥΠ.ΕΣ Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου Κατά το 17o Πανελλήνιο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

«Η αναβάθμιση του λειτουργήματος του αστυνομικού και, ιδίως, του αξιωματικού και η ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους συνιστούν προαπαιτούμενα για τη χάραξη και εφαρμογή της σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής που επιβάλλει η καθημερινότητά μας. Γιατί, θωρακίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο σ’ επίπεδο θεσμικό και οικονομικό, όσο και σ’ επίπεδο υποδομών και μέσων, θωρακίζουμε, τελικά, την ασφάλεια και την καθημερινότητα του πολίτη. Η Κυβέρνηση Καραμανλή, ιδίως στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, έχει επενδύσει συστηματικά στην πραγματική αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη μετεξέλιξή της σ’ ένα σύγχρονο και με ακόμη πιο ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα Σώμα, το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, το ασφαλές περιβάλλον που ζητάει ο πολίτης, με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ι. Με μια δέσμη 19 βασικών μέτρων, τα οποία προωθήσαμε σε συνεννόηση και με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και, γενικά, με τα συλλογικά όργανα του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ, ικανοποιήσαμε πάγια, δίκαια και χρόνια αιτήματα και μεριμνήσαμε για την πολλαπλή ενδυνάμωση του προσωπικού, καθώς και την παροχή κινήτρων για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των δυνάμεών του. Προωθήσαμε και προωθούμε ρυθμίσεις και μέτρα με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, για όλους εκείνους που επωμίζονται το μεγαλύτερο, στην πράξη, βάρος της προσπάθειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, συχνά, μάλιστα, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής και της υγείας τους.

ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις και πρωτοβουλίες μας, δίνοντας έμφαση στις πιο πρόσφατες. Σημειώνω δε ότι εκπονήσαμε, τον Φεβρουάριο του 2008, και εφαρμόζουμε, για πρώτη φορά, τριετές Πρόγραμμα Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας (2007-2010), με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ειδικότερα προβλήματα εγκληματικότητας που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αποσκοπούν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουμε στα θέματα που απασχολούν τον απλό αστυνομικό είναι και το γεγονός ότι βασικός άξονας της τριετούς στρατηγικής μας είναι η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και η βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του. Και το μεγαλύτερο μέρος του τριετούς αυτού προγραμματισμού το έχουμε ήδη εκτελέσει.

Ειδικότερα δίνεται προτεραιότητα:

* Στην ουσιαστική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό τους, καθώς και την αναδιάταξή τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης, ύστερα από συνεκτίμηση του διαθέσιμου προσωπικού και των υφιστάμενων μέσων. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε το π.δ. 112/2008, με το οποίο αναδιοργανώθηκε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, προς τον σκοπό της κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην περιοχή και της ενίσχυσης της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας.

* Στην καθιέρωση της ουσιαστικής αξιολόγησης των αστυνομικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές και παρεμβάσεις και τελικά να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα.

* Στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών συντελεστών, με προσανατολισμό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

* Στη σταδιακή κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

* Στη δημιουργία ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων, καθώς και Ενιαίου Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.

* Στην εξοικονόμηση αστυνομικών δυνάμεων από επιτελικές υπηρεσίες και την ένταξή τους σε επιχειρησιακές μονάδες, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για απελευθέρωση ένστολου προσωπικού χάριν της προστασίας των πολιτών. Εκδόθηκε ήδη το π.δ. 52/2008, το οποίο προβλέπει επαναοριοθέτηση των ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι κτίρια, προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω στόχος.

* Στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας και στη δρομολόγηση της αντιμετώπισης των εν γένει ζητημάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

* Στην προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε τις εφαρμογές των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών, με γνώμονα τη διαμόρφωση σύγχρονου και ορθολογικού εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

ΙΙΙ. Θεσμική και οικονομική ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ.

Α. Οικονομική στήριξη του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

1. Αυξήθηκε ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού σε 882 ευρώ από 795 ευρώ από 1-1-2008, και σε 899 € από 1-10-2008 (αύξηση κατά 13,08% σε σχέση με το 2007). Όπως είναι γνωστό, με βάση τον μισθό αυτόν, διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Έτσι μέσα σε 11 μήνες περίπου δόθηκε σε σας μια αύξηση που ξεκινάει από 104 και φθάνει, κατά περίπτωση, τα 230 ευρώ.

2. Αυξήθηκε το επίδομα κινδύνου, από 1.1.2008, κατά 8%.

3. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου, επέκταση της μάχιμης πενταετίας πέραν της 1-1-1993 χωρίς καταβολή εισφορών, για όλο το ένστολο προσωπικό. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίσθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3554/2007 και 4 του ν. 3513/2006. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, από 1-9-2008 και εφεξής, στους αστυνομικούς θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το 8% του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, όπως αυτός θα διαμορφώνεται με την εισοδηματική πολιτική εκάστου έτους. Επίσης, ήδη υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. δ. 142/1974 και έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 1-1-1993 και μετά.

4. Ιδρύθηκε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Με τις διατάξεις του ν.3655/2008 συστήθηκε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, με έναρξη λειτουργίας την 1-10-2008 και προβλέφθηκε η ένταξη σ’ αυτό, των Ασφαλιστικών Ταμείων Ελληνικής Αστυνομίας – Πυροσβεστικού Σώματος και Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Α.Π., συγκροτούμενο από τρεις Κλάδους:

α. Κλάδος Πρόνοιας (ΤΑΑΣ – ΕΤΥΑΠ – ΕΤΥΠΣ)

β. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΧ – ΤΑΥΑΠ – ΤΑΥΠΣ)

γ. Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Α.Π. (ΚΥΥΑΠ).

5. Προβλέφθηκε η είσπραξη ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων αστυνομικών από αθλητικές εκδηλώσεις. Αρμόδια για την είσπραξη είναι τα Ταμεία του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (Ε.Τ.Ε.Χ. και Τ.Α.Υ.Α.Π.). Ειδικότερα, καθορίσθηκε ο τρόπος είσπραξης ποσοστού 10%, από τα δικαιούχα Ταμεία, των οποίων τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ανέρχονται, έως σήμερα, στο συνολικό ποσό των 5.574.157,87 €. Και αυτά τα δικαιώματα δώσαμε μάχη για να τα διαφυλάξουμε και θα το κάνουμε κάθε φορά που χρειάζεται.

6. Στους αστυνομικούς, οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και κατά τον χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

7. Καλύπτονται τα έξοδα της οικογένειας των νοσηλευόμενων σε εντατική μονάδα αστυνομικών συνεπεία σοβαρού τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μισθολογικής ενίσχυσης των Αξιωματικών, παρά τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία.

Γ. Θεσμική θωράκιση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

1. Βαθμολόγιο – Χαρακτηρισμός των Αστυνομικών Σχολών σε Παραγωγικές Σχολές

Ψηφίσθηκε ο ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», με τον οποίο αναμορφώνεται το βαθμολόγιο και επιταχύνεται η υπηρεσιακή σας εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του υφιστάμενου καθεστώτος και της άρσης των ανισοτήτων σε σχέση με τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις. Και όλα αυτά με τις αντίστοιχες αυξημένες οικονομικές απολαβές. Ειδικότερα:

* Προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.

* Διευκολύνεται η εξέλιξη των αξιωματικών, οι οποίοι λόγω της συμφόρησης της Επετηρίδας δεν προλαβαίνουν να εξελιχθούν στους ανώτερους βαθμούς.

* Παρέχεται κίνητρο παραμονής του προσωπικού στο Σώμα και επιδιώκεται η ορθολογική και ισορροπημένη υπηρεσιακή του μεταχείριση ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξης.

* Δημιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης της απόδοσης, περαιτέρω κινητοποίησης και αύξησης του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος αστυνομικού προσωπικού, μέσω της προσδοκίας για περαιτέρω εξέλιξή τους και της απόκτησης όλων των συνακόλουθων ευεργετικών συνεπειών οικονομικού αλλά και ηθικού χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτόν και η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί αποτελεσματικότερα και ο πολίτης θωρακίζεται καλύτερα.

* Καθίσταται εφικτή η παραμονή έμπειρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της πολιτικής τάξης και ασφάλειας και των ειδικότερων προσδιορισμένων στόχων.

* Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη λειτουργικότητα στη διοίκηση των αστυνομικών υπηρεσιών.

* Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας χαρακτηρίζονται ρητά ως παραγωγικές σχολές και αναβαθμίζονται. Με τη ρύθμιση αυτή οι απόφοιτοι των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας τυγχάνουν και της ανάλογης, ισότιμης με τους αποφοίτους των άλλων σχολών, υπηρεσιακής και οικονομικής αντιμετώπισης.

2. Βελτιώνονται σταδιακά οι όροι και οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο και ουσιαστικό αίτημα του αστυνομικού προσωπικού με την έκδοση του π.δ. 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», με γνώμονα την προστασία του αστυνομικού προσωπικού από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων δίδεται έμφαση στον ιατρικό έλεγχο, στον εφοδιασμό με όλο τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στην κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και στη συντήρηση και απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των οχημάτων των υπηρεσιών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για περιπτώσεις φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων, εκτέλεσης περιπολιών, ρύθμισης της τροχαίας κίνησης και εκτέλεσης υπηρεσίας σε Χ.Υ.Τ.Α.

4. Προωθείται η δια βίου εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναβαθμίζεται το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας, βασίζεται πρωτίστως στον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. Επαγγελματισμό ο οποίος οικοδομείται με την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού.

5. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους αστυνομικούς που έχουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία 67%, ιδίως με τη χορήγηση άδειας 1 ώρας, σε καθημερινή βάση, χωρίς περικοπή αποδοχών (π.δ. 13/2007).

6. Αναμορφώθηκε το Πειθαρχικό Δίκαιο του Αστυνομικού Προσωπικού

7. Προωθείται η αναθεώρηση του συστήματος κρίσεων και προαγωγών

Επανεξετάζεται το σύστημα κρίσεων-προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ.24/1997), ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι σύγχρονες απαιτήσεις, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατικής αξιοποίησης του προσωπικού με βάση τα προσόντα του.

8. Ιδρύθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας

Με τον 3688/2008 «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας», ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και σκοπό την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των αστυνομικών σωμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την προώθηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας και διεθνώς, αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης και ενημέρωσης της κοινωνίας για το άλλο, το πραγματικό, πρόσωπο της Αστυνομίας, ενώ ενθαρρύνονται και βρίσκουν στέγη οι πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούν τη μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας του θεσμού, αλλά και την ενθάρρυνση της ενασχόλησής του με την τέχνη και τον πολιτισμό.

11. Εφαρμόζεται κτιριολογικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

Προωθείται η αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή η κατασκευή νέων , μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να εξασφαλισθούν χώροι κατάλληλοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, με γνώμονα την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις φήμες που ακούγονται αναφορικά με το ζήτημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ζήτημα το παρακολουθούμε από κοντά και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα.

ΙΙΙ. Απ’ όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, έγιναν σημαντικά βήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει οι προκάτοχοι μου στο Υπουργείο τα τελευταία χρόνια. Η δομή του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών επέτρεψε να επιταχυνθούν αλλά και να δρομολογηθούν πολλές πρωτοβουλίες και μέτρα, θεσμικά και οικονομικά, τα οποία, αράχνιαζαν στα συρτάρια των Υπουργών των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν.

Με τη συμμαχία και την αρμονική συνεργασία όλων σας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα διαμορφώσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη Ελληνική Αστυνομία, χτίζοντας πάνω στις βάσεις που έχουν ήδη τεθεί για την οικοδόμηση στέρεης γέφυρας εμπιστοσύνης με την κοινωνία».

Τελευταίες Αναρτήσεις