Σα 3 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιούλιος 200816-7-2008: Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ

16-7-2008: Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

«Κυρίες και κύριοι,

Η αναβάθμιση του λειτουργήματος του αστυνομικού και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνιστούν αναγκαίους όρους και προαπαιτούμενα για τη χάραξη και εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής. Η Κυβέρνηση Καραμανλή, ιδίως στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, έχει επενδύσει στην αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη μετεξέλιξή της σ’ ένα σύγχρονο και με ακόμη πιο ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα Σώμα, το οποίο να εγγυάται, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, το ασφαλές περιβάλλον που ζητάει ο πολίτης, με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τα βήματα που έγιναν, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προς την κατεύθυνση αυτή είναι αντιπροσωπευτικά και αποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, τη συνέπεια προς τις δεσμεύσεις μας, αφού φθάσαμε, με κοινές προσπάθειες, στην επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων, θεσμικών και οικονομικών, με άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα, αλλά κυρίως στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ι. Με μια δέσμη 19 βασικών μέτρων, τα οποία προωθήσαμε σε συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και, γενικά, με τα συλλογικά όργανα του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ, ικανοποιήσαμε πάγια, δίκαια και χρόνια αιτήματα και μεριμνήσαμε για την ενδυνάμωση του προσωπικού, καθώς και την παροχή κινήτρων για την κινητοποίηση των δυνάμεών του, προωθώντας ρυθμίσεις με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Ειδική πρόνοια λάβαμε για τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, οι οποίοι σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, συχνά, μάλιστα, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής και της υγείας τους.

ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις και πρωτοβουλίες μας, δίνοντας έμφαση στις πιο πρόσφατες:

Α. Εκπονήσαμε, τον Φεβρουάριο του 2008, και εφαρμόζουμε, για πρώτη φορά, τριετές Πρόγραμμα Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας (2007-2010), με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ειδικότερα προβλήματα εγκληματικότητας που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αποσκοπούν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων. Στόχος μας είναι ιδίως η εξοικονόμηση αστυνομικών δυνάμεων από τα Επιτελεία και η ενίσχυση των κάθε είδους επιχειρησιακών μονάδων. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουμε στα θέματα που απασχολούν τον απλό αστυνομικό είναι και το γεγονός ότι βασικός άξονας της τριετούς στρατηγικής μας είναι η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και η βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του. Ειδικότερα δίνεται προτεραιότητα:

* Στην εξοικονόμηση αστυνομικών δυνάμεων από επιτελικές υπηρεσίες και την ένταξή τους σε επιχειρησιακές μονάδες, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για απελευθέρωση ένστολου προσωπικού χάριν της προστασίας των πολιτών.

* Στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό τους καθώς και στην αναδιάταξή τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης, μετά από συνεκτίμηση του διαθέσιμου προσωπικού και των υφιστάμενων μέσων.

* Στην καθιέρωση της ουσιαστικής αξιολόγησης των αστυνομικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές και παρεμβάσεις και τελικά να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα.

* Στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών συντελεστών με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

* Στη σταδιακή κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

* Στη δημιουργία ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων, καθώς και Ενιαίου Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.

* Στην αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του συστήματος των μεταθέσεων – τοποθετήσεων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αρχής της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας.

* Στην «ομογενοποίηση» των Αστυνομικών με τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριακούς Φύλακες και τη βαθμολογική εξέλιξη των δύο τελευταίων κατηγοριών.

* Στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας και στη δρομολόγηση της αντιμετώπισης των εν γένει ζητημάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

* Στην τυποποίηση της χωροταξικής κατανομής των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, προς διευκόλυνση του πολίτη, καθώς στην προμήθεια επίπλωσης, υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπού εξοπλισμού με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενιαίες σε όλες τις υπηρεσίες της, οι οποίες καθορίζονται και εξειδικεύονται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

* Στην προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Προς την κατεύθυνση αυτή βελτιώνουμε τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή και αξιοποιούμε τις εφαρμογές των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών, με γνώμονα τη διαμόρφωση σύγχρονου και ορθολογικού εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Μάλιστα, μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες από την εφαρμογή της 3ετούς αντεγκληματικής στρατηγικής μας, έχουμε εκπληρώσει κεντρικούς στόχους της όπως θα αναφέρω αναλυτικότερα παρακάτω.

Β. Οικονομική στήριξη του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

1. Ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού αυξήθηκε σε 869 ευρώ από 795 ευρώ (αύξηση 8,3%), από 1.1.2008, και σε 899 € από 1-10-2008. Όπως είναι γνωστό, με βάση τον μισθό αυτόν, διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

2. Αυξήθηκε το επίδομα κινδύνου, από 1.1.2008, κατά 8%.

3. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου, επέκταση της μάχιμης πενταετίας πέραν της 1-1-1993 χωρίς καταβολή εισφορών, για όλο το ένστολο προσωπικό.

Τα θέματα αυτά αντιμετωπίσθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3554/2007 και 4 του ν. 3513/2006. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, από 1-9-2008 και εφεξής, στους αστυνομικούς θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το 8% του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, όπως αυτός θα διαμορφώνεται με την εισοδηματική πολιτική εκάστου έτους. Επίσης, ήδη υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. δ. 142/1974 και έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 1-1-1993 και μετά.

4. Ιδρύθηκε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

Με τις διατάξεις του ν.3655/2008 συστήθηκε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και προβλέφθηκε η ένταξη σ’ αυτό, των Ασφαλιστικών Ταμείων Ελληνικής Αστυνομίας – Πυροσβεστικού Σώματος και Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Α.Π., συγκροτούμενο από τρεις Κλάδους:

α. Κλάδος Πρόνοιας (ΤΑΑΣ – ΕΤΥΑΠ – ΕΤΥΠΣ)

β. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΧ – ΤΑΥΑΠ – ΤΑΥΠΣ)

γ. Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Α.Π. (ΚΥΥΑΠ).

5. Προβλέφθηκε η είσπραξη ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων αστυνομικών από αθλητικές εκδηλώσεις. Αρμόδια για την είσπραξη είναι τα Ταμεία του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (Ε.Τ.Ε.Χ. και Τ.Α.Υ.Α.Π.).

6. Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και κατά τον χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

7. Κάλυψη εξόδων οικογένειας νοσηλευόμενων αστυνομικών συνεπεία σοβαρού τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Προωθείται σχέδιο τροπολογίας με το οποίο προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής μέχρι 60 ημερών στα μέλη της οικογένειας του παθόντος αστυνομικού, συνοριακού φύλακα και ειδικού φρουρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας συνεπεία σοβαρού τραυματισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Γ. Θεσμική θωράκιση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

1. Βαθμολόγιο – Ομογενοποίηση – Χαρακτηρισμός των Αστυνομικών Σχολών σε Παραγωγικές Σχολές

* Ψηφίσθηκε χθες στο σύνολο, από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο επιχειρείται η αναμόρφωση του βαθμολογίου και της υπηρεσιακής εξέλιξης, κυρίως του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, σε μια προσπάθεια βελτίωσης του καθεστώτος και άρσης των ανισοτήτων σε σχέση με τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, καθίσταται εφικτή η παραμονή έμπειρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

* Επίσης, προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων του αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η επετηρίδα των αξιωματικών και να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

* Επιπλέον, ικανοποιείται το αίτημα της ένταξης των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών στο αστυνομικό προσωπικό, καθορίζεται το χρονικό πλαίσιο ένταξής τους, η διαδικασία κατάληψης των θέσεων και η περαιτέρω εκπαίδευσή τους για την άσκηση των καθηκόντων του αστυφύλακα.

* Τέλος, οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας χαρακτηρίζονται ρητά ως παραγωγικές σχολές, όπως οι αντίστοιχες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Με τη ρύθμιση αυτή οι απόφοιτοι των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας θα τυγχάνουν και της ανάλογης, ισότιμης με τους αποφοίτους των άλλων σχολών, υπηρεσιακής και οικονομικής αντιμετώπισης. Για την ταυτότητα του λόγου, ως παραγωγικές, θεωρούνται και οι αντίστοιχες Σχολές των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

2. Ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του πειθαρχικού δικαίου, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του συστήματος των μεταθέσεων – τοποθετήσεων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αρχής της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας. Το σχετικό σχέδιο π.δ. έχει αποσταλεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ.

3. Βελτιώνονται σταδιακά οι όροι και οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο και ουσιαστικό αίτημα του αστυνομικού προσωπικού με την έκδοση του π.δ. 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», με γνώμονα την προστασία του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων δίδεται έμφαση στον ιατρικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, στον εφοδιασμό του με όλο τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στην κατάλληλη εκπαίδευσή του, καθώς και στη συντήρηση και απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των οχημάτων των υπηρεσιών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για περιπτώσεις φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων, εκτέλεσης περιπολιών, ρύθμισης της τροχαίας κίνησης και εκτέλεσης υπηρεσίας σε Χ.Υ.Τ.Α.

4. Προωθείται η δια βίου εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναβαθμίζεται το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας, βασίζεται πρωτίστως στον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. Επαγγελματισμό ο οποίος οικοδομείται με την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η προσπάθεια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία έχει δρομολογηθεί, αφενός με το σχέδιο π.δ. για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών του ΤΕΜΕΣ και του ΤΕΜΑ και, αφετέρου, με το σχέδιο π.δ. για την τροποποίηση του Οργανισμού της Σχολής Αστυφυλάκων, τα οποία αναμένεται ν’ αποσταλούν, εντός των επόμενων ημερών, για επεξεργασία στο ΣτΕ.

5. Ειδική μέριμνα για τους αστυνομικούς που έχουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία 67%, ιδίως με τη χορήγηση άδειας 1 ώρας, σε καθημερινή βάση, χωρίς περικοπή αποδοχών (π.δ. 13/2007).

6. Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Μεταθέσεων

Για την αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων (π.δ. 100/2003) συντάχθηκε σχέδιο π.δ., το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από την αρμόδια Επιτροπή.

7. Εισάγονται στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2008-2009, 1.630 άτομα για να ενισχύσουν το Σώμα

Κατά το προσεχές εκπαιδευτικό έτος προβλέπεται η πρόσληψη και η κατάταξη στην Αστυνομική Ακαδημία 1.500 δοκίμων αστυφυλάκων και 130 δοκίμων υπαστυνόμων.

8. Προωθείται η αναθεώρηση συστήματος κρίσεων προαγωγών

Επανεξετάζεται το σύστημα κρίσεων-προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ.24/1997), ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι σύγχρονες απαιτήσεις, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατικής αξιοποίησης του προσωπικού με βάση τα προσόντα του.

9. Αποκαταστάθηκαν οι αστυνομικοί που είχαν αποταχθεί από την Ελληνική Αστυνομία για λόγους συνδικαλιστικούς.

10. Ιδρύεται το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας

Με το σχέδιο νόμου «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας», το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και σκοπό την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των αστυνομικών σωμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την προώθηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας και διεθνώς, αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

11. Στεγάζονται Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκόπουλου

Προβλέφθηκε η αξιοποίηση των χώρων του Ολυμπιακού Κέντρου Μαρκοπούλου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων/ΓΑΔΑ κ.λπ.).

ΙΙΙ. Απ’ όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, έγιναν σημαντικά βήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει οι προκάτοχοι μου στο Υπουργείο τα τελευταία χρόνια. Η δομή του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών επέτρεψε να επιταχυνθούν αλλά και να δρομολογηθούν πολλές πρωτοβουλίες και μέτρα, θεσμικά και οικονομικά, τα οποία, αράχνιαζαν στα συρτάρια των Υπουργών των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν. Με τη συμμαχία και την αρμονική συνεργασία όλων σας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα διαμορφώσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη Ελληνική Αστυνομία, χτίζοντας πάνω στις βάσεις που έχουν ήδη τεθεί για την οικοδόμηση στέρεης γέφυρας εμπιστοσύνης με την κοινωνία».

 

Τελευταίες Αναρτήσεις