Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Αύγουστος 200708-8-2007: Χρόνος ισχύος δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

08-8-2007: Χρόνος ισχύος δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 08/8/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3585 (ΦΕΚ 148-Α΄) που ψηφίστηκετην 5-7-2007, ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους (άρθρο 55               παρ. 3 εδ. α τουΝ. 3585/2007).

 

Καταργείται επομένως, η δεκαετής (10) διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας που προέβλεπε το άρθρο 4 του Ν.Δ. 127/1969 και ορίζεται ως υποχρεωτικός λόγος αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας η παρέλευση δεκαπέντε (15) και όχι δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του.

 

Ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι δύο (2) έτη, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (άρθρο 55 παρ. 3 εδ. β του Ν. 3585/2007).

 

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά.

 

Υποχρέωση αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας υφίσταται επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας.
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες. 
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί.

4. Σε περίπτωση απώλειας.
5. Σε περίπτωση κλοπής.

Τελευταίες Αναρτήσεις