Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Αύγουστος 200701-08-2007: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) επέλεξε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής

01-08-2007: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) επέλεξε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 01/08/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Aμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), μετά από εισήγηση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, επέλεξε σήμερα (01-08-2007) τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής επελέγη ομόφωνα ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας Νικολακόπουλος Δημήτριος, ο οποίος κατά την κρίση του Συμβουλίου συγκεντρώνει, σε απόλυτο βαθμό, τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 
H ίδρυση της Αγροφυλακής προβλέπεται από τον Νόμο 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» ο οποίος  ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
 
Με την ίδρυση της Ελληνικής Αγροφυλακής, η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει κατά τρόπο πάγιο, ουσιαστικό και συντονισμένο το ζήτημα της αγροτικής ασφάλειας στη χώρα μας, όχι μόνον στην παραδοσιακή του μορφή αλλά σ’ όλες της παραμέτρους του, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας το οποίο, πέραν της προστασίας των αγροτικών κτηνοτροφικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, θα συμβάλλει εποικοδομητικά στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών τομέων, όπως ο οικοτουρισμός και οι βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα όπως η μόλυνση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων, η ανορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων κ.α.
 
Η «Ελληνική Αγροφυλακή» αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, λειτουργεί με τους δικούς της οργανωτικούς νόμους, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών ή Αρχών και η αποστολή της συνίσταται:
 
 • Στην αστυνόμευση για την εφαρμογή των μέτρων και των κανόνων που αφορούν στην ασφάλεια, στην προστασία και στην αποκατάσταση του αγροτικού περιβάλλοντος, στα αρδευτικά ύδατα, στη διασφάλιση της προέλευσης και ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για χρήση και κατανάλωση και στη διασφάλιση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.
 • Στην πρόληψη και καταστολή αγροτικών, περιβαλλοντικών και άλλων αδικημάτων που διαπράττονται σε αγροτικές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα.
 • Στη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.
 
Στόχος της Ελληνικής Αγροφυλακής είναι να αποτελέσει έναν σύγχρονο, δυναμικό και αποτελεσματικό οργανισμό ασφάλειας, μιαν «αστυνομία της οικολογίας», η οποία, μέσω της συνεχούς παρουσίας του προσωπικού της ως οικολογικού επόπτη και φύλακα του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας τους, θα δώσει την ώθηση που απαιτείται για την ενθάρρυνση της οικολογικής λειτουργίας των αγροτικών περιοχών, τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού σε οικολογικά θέματα και γενικά την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.
 
Οι αρμοδιότητες της «Ελληνικής Αγροφυλακής» συνίστανται:
 
 • Στην πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον, στα αγροτικά κτήματα, στα αρδευτικά ύδατα και στην περιουσία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον.
 • Στην εκτίμηση αγροζημιών και την υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα.
 • Στην έκδοση αγρονομικών διατάξεων και τη δίωξη των παραβατών αυτών.
 
Επίσης, η «Ελληνική Αγροφυλακή, ως εκ της φύσεως της αποστολής και των ειδικότερων λειτουργικών και επιχειρησιακών της χαρακτηριστικών, αποτελεί, ουσιαστικά το «μάτι εφαρμογής του νόμου» στην ελληνική ύπαιθρο και ασκεί στις αγροτικές εκτάσεις και αρμοδιότητες αστυνόμευσης, για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν:
 
 • Στην πρόληψη των πυρκαγιών και στη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή τους.
 • Στην προστασία από την μόλυνση και ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στη διάθεση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων.
 • Στην υλοτόμηση, στην εκχέρσωση και στην κατάτμηση της αγροτικής έκτασης, στη βόσκηση, στις περιφράξεις και στην αυθαίρετη δόμηση στα αγροτικά κτήματα και στην άσκηση δραστηριοτήτων εντός αγροτικών εκτάσεων.
 • Στην προστασία των φυσικών αγωγών υδάτων, από καταλήψεις, επικαλύψεις και εναποθέσεις απορριμμάτων και του εδάφους από παράνομη αμμοληψία, διάβρωση, πλημμύρες και κατολισθήσεις, στην πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις πλημμύρας ή ξηρασίας και στα μέτρα βελτίωσης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Στη διατήρηση των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, καθώς και στη λαθροθηρία και στην παράνομη αλιεία σε ποτάμια και λίμνες.
 • Στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την αναβάθμιση της δενδρώδους καλλιέργειας.
 • Στην πρόληψη των φυτικών ή ζωϊκών ασθενειών, τη σφαγή ζώων εντός των καθορισμένων χώρων, τη σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και την προστασία των ζώων.
 • Στην κυκλοφορία των πάσης φύσης αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Στην παροχή συνδρομής σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες και εκτός αγροτικών εκτάσεων, για τα θέματα των προηγούμενων περιπτώσεων, όταν προσκαλείται προς τούτο από αυτές.
 
Ακόμη, η Ελληνική Αγροφυλακή, παρέχει συνδρομή στις αστυνομικές και άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Δήμους και τις Κοινότητες και στους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 του ν.2742/1999 (πρόκειται για νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κυρίως, ή άλλες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Ο.Τ.Α., Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα, κ.α., τα οποία έχουν ως αποστολή ή τους έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 1650/1986, Ειδικών Ζωνών Διατήρησης κ.λ.π.) κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους για θέματα που αφορούν ιδίως:
 
 • Στην προστασία των αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών και μοναστηριακών θησαυρών.
 • Στη δίωξη της καλλιέργειας και συγκομιδής φυτών από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες και γενικά στη δίωξη της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών.
 • Στη δίωξη της λαθρομετανάστευσης.
 • Στην τήρηση των διατάξεων που αφορούν το κτηματολόγιο και το ελαιουργικό, αμπελουργικό και κτηνοτροφικό μητρώο.
 • Στην τήρηση των κανονισμών των ζωνών και των σχεδίων διαχείρισης των προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές. 
 • Στην αποτροπή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας.
 • Στην τήρηση των κωδίκων των ορθών γεωργικών πρακτικών, στην ενημέρωση των αγροτών και στην ενθάρρυνσή τους στην υιοθέτηση ορθότερων πρακτικών.
 • Στην έκδοση βεβαιώσεων ποσοτικών στοιχείων και χαρακτηριστικών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.
 • Στον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από το νόμο όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του νέου αγρότη.
 • Στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και γενικότερα της υπαίθρου.
 
Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το είδος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της συνδρομής της Ελληνικής Αγροφυλακής στις περιπτώσεις αυτές καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παροχής συνδρομής δεν θίγονται συναφείς αρμοδιότητες άλλων Αρχών, Υπηρεσιών ή Φορέων.
 
 
Δείτε επίσης:
 
Το οργανόγραμμα της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Το βιογραφικό και τη φωτογραφία του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Τις αρμοδιότητες της Αγροφυλακής  στο ΦΕΚ.
 
 

Τελευταίες Αναρτήσεις