Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200716-03-2007: Επιτρέπεται από 25-3-2007 μέχρι 25-4-2007 η επανείσοδος πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη...

16-03-2007: Επιτρέπεται από 25-3-2007 μέχρι 25-4-2007 η επανείσοδος πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά τις εορτές του Πάσχα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 16/03/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Επιτρέπεται από 25-03-07 μέχρι 25-04-07 η επανείσοδος στην Ελλάδα των πολιτών τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας, αφού θεωρούνται ως νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματός τους.
 
Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επίσης, οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει αρχική άδεια παραμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό άδεια.
 
Οι υποκείμενοι στη ρύθμιση αυτή που έχουν πρόθεση ναεπισκεφθούν την χώρα τους κατά τις εορτές του Πάσχα, μπορούν να αναχωρήσουν από την   25-03-2007 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι την 25-04-2007 εφόσον είναι κάτοχοι:
 
Α) Αλλοδαποί που η άδεια διαμονής τους έχει λήξει:
 
          Διαβατηρίου σε ισχύ.
          ?δειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.
          Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας εργασίας ή διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν. 2910/01 ή στο Ν. 3386/2005 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.E., γονείς ημεδαπού, σπουδές, κ.λπ.).
 
Β) Αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005:
 
          Διαβατηρίου σε ισχύ.
          Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε χρώματος) για την έκδοση άδειας διαμονής σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.
 
 
 
2. Για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών
 
          Διαβατηρίου σε ισχύ.
          Της ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών.
          Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.
 
 
Γ)   Ομογενείς που αιτούνται άδεια διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.
 
          Διαβατηρίου σε ισχύ.
          Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.
 
 
 

                                               Για περισσότερες πληροφορίες
                                            (Διεύθυνση Αλλοδαπών 
                                     Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)
Τηλ. :210 6977182
 
  

Τελευταίες Αναρτήσεις