Σα 3 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200629-12-2006: Εγκύκλιος για τις ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. απεστάλη σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας

29-12-2006: Εγκύκλιος για τις ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. απεστάλη σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 29/12/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

  

 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απεστάλη εγκύκλιος προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας, με θέμα «Ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».
 
Σκοπός της εγκυκλίου είναι η επισήμανση και η υπενθύμιση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του Σώματος και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του προσωπικού, οι οποίες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι απολύτως διακριτές.
 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 
  • Το γενικό πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπροσώπων των αστυνομικών, διαγράφεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/1982 και ιδίως του άρθρου 30α και προσδιορίζεται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
  • Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και περιορισμοί, οι οποίοι προβλέπονται ρητά στην παράγραφο 10 του ως άνω άρθρου και αφορούν:
 
               Στη συμμετοχή σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή στην άσκηση προπαγάνδας υπέρ ή κατά αυτών, με εξαίρεση τα συνέδρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.
 
               Στην προσχώρηση ή στην εγγραφή ως μέλη σε άλλες επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκτός των διεθνών αστυνομικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή στην εκπροσώπηση άλλων εργαζομένων.
 
               Στην ανάμειξη με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Υπηρεσιών.
 
  • Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις γενικά του αστυνομικού προσωπικού και ειδικότερα των βαθμοφόρων και των διοικητών ή προϊσταμένων των Υπηρεσιών καθορίζονται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο από τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς του Σώματος και τις διαταγές που κατ` εξουσιοδότηση αυτών έχουν κατά καιρούς εκδοθεί.
 
  • Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων – υποχρεώσεων των αξιωματικών του Σώματος, αναλόγως του βαθμού, του ιεραρχικού επιπέδου και της θέσης τους, περιλαμβάνονται και οι ανακοινώσεις επί υπηρεσιακών θεμάτων στα Μ.Μ.Ε., προς το σκοπό ενημέρωσης της κοινής γνώμης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 538/1989 και της υπ` αριθμ. 9001/5/3-α από 18-4-1986 εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η προσοχή των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών και των ισοτίμων Υπηρεσιών στη συγκεκριμένη υποχρέωση και η μετά μεγίστης φειδούς εκχώρηση αυτής σε υφισταμένους τους αξιωματικούς.
 
Συνεπώς, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Σώματος και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του προσωπικού του είναι απολύτως διακριτές, πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο σύννομο, επαρκή και υπεύθυνο και να αποφεύγονται πρακτικές και ενέργειες οι οποίες προκαλούν συγχύσεις, επικαλύψεις και προβλήματα στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών και οι οποίες κατά συνέπεια συνθέτουν μια συνολική εικόνα δυσάρεστη και πλαστή για έναν ευαίσθητο Οργανισμό, ο οποίος ως εκ της αδιάκριτης ως άνω συμπεριφοράς των συνδικαλιστών φαίνεται να τελεί σε καθεστώς αυτοδέσμευσης και συνδιοίκησης και οδηγείται έτσι σε σταδιακή παρακμή και απαξίωση.       
 
Τα συνδικαλιστικά στελέχη, μέσω της σύννομης συνδικαλιστικής τους δράσης και της συμμετοχής τους στα διάφορα συλλογικά υπηρεσιακά όργανα, μπορούν και οφείλουν να θέτουν και να προωθούν αιτήματα, απόψεις, προτάσεις και ζητήματα που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των συμφερόντων των μελών που εκπροσωπούν και ακόμη στη βελτίωση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών, προς το σκοπό αναβάθμισης του παρεχομένου προς την κοινωνία αστυνομικού έργου.
 
Οφείλουν, επίσης, να μη λησμονούν την αστυνομική τους ιδιότητα και να επιδεικνύουν σ` όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, υπηρεσιακής και συνδικαλιστικής τους δράσης την αρμόζουσα προς την ιδιότητα αυτή συμπεριφορά, απέχοντας από ενέργειες που προσβάλλουν, αμφισβητούν ή υπερκαλύπτουν πρόσωπα, θεσμούς και όργανα και σε ορισμένες δε περιπτώσεις οι ενέργειες αυτές συνιστούν πειθαρχικά ή και ποινικά αδικήματα.
 
Τα συνδικαλιστικά στελέχη συνεργάζονται με τους διοικητές ή προϊσταμένους των Υπηρεσιών, αλλά δεν συνδιοικούν. Προτείνουν αλλά δεν αποφασίζουν. Διεκδικούν αλλά δεν ισοπεδώνουν. Προβάλλουν και δεν απαξιώνουν το έργο του Σώματος.
 
Οι διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρεσιών ασκούν το θεσμικό τους ρόλο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές των ανωτέρων τους. Κατευθύνουν και εποπτεύουν το προσωπικό τους, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές του και ασκώντας τον πειθαρχικό του έλεγχο στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται. Συνεργάζονται αρμονικά με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, χωρίς, ωστόσο, να εκχωρούν αρμοδιότητες ή να απεμπολούν δικαιώματα του βαθμού και της θέσης τους.
 
Τόσο οι διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρεσιών όσο και τα συνδικαλιστικά στελέχη οφείλουν σε αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμό του θεσμικού τους ρόλου, απέχοντας από ενέργειες που υπερβαίνουν το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, απαξιώνουν το έργο τους, υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και διαμορφώνουν εν τέλει μια εικόνα καθόλου αντιπροσωπευτική για το συνολικό έργο του Σώματος και την προσφορά του Έλληνα αστυνομικού. Αλλωστε, κοινή συνισταμένη των προσπαθειών τους θα πρέπει να είναι το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον, μέσω της παράλληλης και ισόρροπης αναβάθμισης του ρόλου και της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών και της προώθησης και ικανοποίησης των συμφερόντων του προσωπικού τους.
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις