Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200613-10-2006: Λειτουργία των Γραφείων Ταυτοτήτων των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των Δημοτικών - Νομαρχιακών Εκλογών

13-10-2006: Λειτουργία των Γραφείων Ταυτοτήτων των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των Δημοτικών – Νομαρχιακών Εκλογών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στην απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις προσεχείς Δημοτικές – Νομαρχιακές Εκλογές, ύστερα και από αίτημα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τα Γραφεία Ταυτοτήτων των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών θα λειτουργήσουν το Σάββατο 14.10.2006 από ώρες 08.00 – 20.00 και την Κυριακή 15.10.2006 από ώρες 08.00 – 15.00

 

    Υπενθυμίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 

Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

1. Αίτηση, εις τριπλούν (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας (όχι πέραν του τριμήνου από της εκδόσεώς του).

3. Τέσσερις (4) ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

4. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος για την ομάδα αίματος (προαιρετικά).

5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων ¨ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ¨ των ενδιαφερομένων, με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση. 

  • Παρουσία ενός μάρτυρα για την επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος. 

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και το παλαιό δελτίο ταυτότητος για τις περιπτώσεις :

  • Ακύρωσης, ένεκα μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κατόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΝΔ 127/1969.
  • Λόγω μη αναγραφής στο δελτίο ταυτότητας της ιθαγένειας του κατόχου ή λόγω μη αναγραφής των στοιχείων του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1α της ΚΥΑ.
  • Λόγω φθοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν απαιτείται η παρουσία μάρτυρα όταν κατατίθεται το δελτίο που αντικαθίσταται.    

 

ΙΙ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

  • Λόγω απωλείας ή κλοπής ή φθοράς όλα τα δικαιολογητικά της περιπτώσεως Ι και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Για την απώλεια ή φθορά και παράβολο 9 € .

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 13/10/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις