Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Απρίλιος 200614-04-2006: Aνακοίνωση σχετική με σημερινό δημοσίευμα

14-04-2006: Aνακοίνωση σχετική με σημερινό δημοσίευμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14/04/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας που αναφέρεται στη διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης των εκτυπωτικών μηχανημάτων των νέων διαβατηρίων, από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

1. Με τον Ν.3103/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄23) ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία η έκδοση διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών. Η υλοποίηση εφαρμογής των διατάξεων του παραπάνω νομοθετήματος πραγματοποιήθηκε με την έκδοση της υπ αριθμ. 3021/22/10 από 28-6-2005 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και του Π.Δ.126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005, τ. Α΄).

Την 01-01-2006 η Ελληνική Αστυνομία προέβη στην έναρξη έκδοσης διαβατηρίων και χορήγησης αυτών στους Έλληνες πολίτες.

2. Ως προς την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης των νέων διαβατηρίων, αναφέρονται τα εξής:

 • Για την υλοποίηση του ως άνω Νόμου, προκηρύχθηκε την 26-08-2003 ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.100.000 Ευρώ. Την 15-10-2004 υπεγράφη η σχετική σύμβαση συνολικού ύψους 8.837.000 Ευρώ.
 • Σύμφωνα με όρο της υπογραφείσας σύμβασης, το εκτυπωτικό σύστημα της προμηθεύτριας εταιρείας θα είχε δυνατότητα μελλοντικής εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων.
 • Στις 29-12-2004 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2252/2004) με τον οποίο καθιερώθηκαν τα βιομετρικά στοιχεία (έναρξη εφαρμογής     28-08-2006).
 • Κατόπιν αυτών, με σχετική Απόφαση (59/1-12-2005) του Υφυπουργού Δημοσίας Τάξεως αποφασίστηκε η αναβάθμιση ή η αντικατάσταση, χωρίς επιβάρυνση (άνευ κόστους), του υπάρχοντος εκτυπωτικού συστήματος έκδοσης διαβατηρίων, η προμήθεια των αναλωσίμων του, καθώς και του εξωφύλλου του διαβατηρίου με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή (τσιπ) από την κατασκευάστρια εταιρεία «TOPPAN PRINTING CO LTD».
 • Με μεταγενέστερη Απόφαση (3/26-1-2006) του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ανατέθηκε στην εν λόγω μητρική εταιρεία TOPPAN η αναβάθμιση του συστήματος με την αντικατάσταση των εκτυπωτικών μηχανημάτων, η προμήθεια των αναλωσίμων του, η προμήθεια του εξωφύλλου του διαβατηρίου με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή (τσιπ) και η συντήρηση των εκτυπωτικών συστημάτων.
 • Σήμερα (14-4-2006) υπεγράφη σύμβαση (3/2006) με την εταιρεία, αφού είχε προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του φακέλου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία και το προσχέδιο της σχετικής σύμβασης.
 • Τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα παραχωρήθηκαν χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο, τα οποία και θα εγκατασταθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου μέχρι την 28-08-06 να ξεκινήσει η έκδοση των διαβατηρίων με μικροεπεξεργαστή (τσιπ) στο οποίο θα καταχωρίζεται η φωτογραφία και μέρος των αναγραφομένων στις σελίδες του διαβατηρίου στοιχείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.   

3. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • Ο Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2252/2004) που καθιέρωσε τα βιομετρικά στοιχεία δημοσιεύτηκε στις 29-12-2004, ενώ η σύμβαση είχε υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο, ήτοι 15-10-2004.
 • Το νέο σύστημα, πέραν της έκδοσης των διαβατηρίων, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τις νέου τύπου ταυτότητες, άδειες  οδήγησης και λοιπά έγγραφα υψηλής ασφάλειας.
 • Τα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα θα απεγκατασταθούν και θα τοποθετηθούν σε άλλο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα αναβαθμιστούν (σε λογισμικό) δωρεάν από τη μητρική εταιρεία TOPPAN, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή άλλες απαραίτητες χρήσεις, εκτός της έκδοσης διαβατηρίων
 • Η παραγωγή του εντύπου του διαβατηρίου γίνεται με μέριμνα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία ως γνωστόν προετοιμάζεται τεχνικά για την έκδοση – παραγωγή του εντύπου του ηλεκτρονικού διαβατηρίου.

Σε κάθε περίπτωση, τηρήθηκαν ως προς τις διαδικασίες, η Αρχή της Νομιμότητας, της Διαφάνειας και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερη επιδίωξη στην προκειμένη περίπτωση είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου και απαραχάρακτου των νέων διαβατηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                               Fax  :  210 6929764
                                              e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις