Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200411-11-2004: Προώθηση Σχεδίου Π.Δ. από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την αναβάθμιση των προαγωγικών εξετάσεων των Αστυφυλάκων στο βαθμό...

11-11-2004: Προώθηση Σχεδίου Π.Δ. από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την αναβάθμιση των προαγωγικών εξετάσεων των Αστυφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αθήνα,  11/11/2004

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προωθείται Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναβάθμιση των προαγωγικών εξετάσεων Αστυφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και την ενίσχυση της διαφάνειάς τους, με την υιοθέτηση αντικειμενικότερων διαδικασιών.

Η αναβάθμιση επιχειρείται με μια σειρά αλλαγών σε βασικά σημεία του υπάρχοντος Π.Δ. 209/95, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που διεφάνησαν κατά τη δεκαετή εφαρμογή του.

Με το Σχέδιο Π.Δ. καθιερώνονται για πρώτη φορά Ατομικά και Συλλογικά όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και συγκεκριμένα,

 1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και δύο ανώτατους αξιωματικούς και είναι υπεύθυνη για την κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων.
 2. Επόπτες Εξετάσεων, οι οποίοι είναι ανώτατοι αξιωματικοί και υπεύθυνοι για την κανονική εκτέλεση του έργου των επιτηρητών.
 3. Επιτηρητές Εξετάσεων.
 4. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και δύο ανώτερους αξιωματικούς και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών του Βαθμολογικού Κέντρου. Ως έδρα του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζεται η Αθήνα.
 5. Ομάδες βαθμολογητών-αναβαθμολογητών.
 6.  Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων και
 7. Επιτροπές αποκάλυψης γραπτών.

Σημαντική αλλαγή στο υπάρχον εξεταστικό σύστημα αποτελεί η κατάρτιση πίνακα βαθμολογητών και αναβαθμολογητών για τη διενέργεια των εξετάσεων, από τον οποίο, ύστερα από κλήρωση που γίνεται την ημέρα των εξετάσεων και λίγο πριν τη διεξαγωγή τους, προκύπτουν τα μέλη της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων και οι βαθμολογητές-αναβαθμολογητές των γραπτών.

Ο πίνακας καταρτίζεται από Επιτροπή που αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου και κυρώνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθιερώνεται επίσης και νέος τρόπος βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

 • κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές,
 • ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή παραμένει καλυμμένος κατά τη δεύτερη βαθμολόγηση,
 • η αναβαθμολόγηση γίνεται από αναβαθμολογητή όταν υπάρχει διαφορά των δύο βαθμολογητών κατά τρεις μονάδες και με καλυμμένους τους βαθμούς των δύο βαθμολογητών,
 • η αξιολόγηση από κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή γίνεται με διαφορετικό χρώμα στυλό,
 • οι διορθώσεις στη βαθμολογία ισχύουν μόνο εφόσον μονογράφονται από το βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή και τον πρόεδρο της Επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου και εφόσον τεθεί υπηρεσιακή σφραγίδα, ενώ παράλληλα συντάσσεται σχετικό πρακτικό, κ.α.

Υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω αλλαγές προωθούνται για την ενίσχυση της διαφάνειας και αντικειμενικότητας της αξιολόγησης των υποψηφίων σε σχέση με το προϋπάρχον καθεστώς, αφού ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα ίσχυε ότι:

 • τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών ανά μάθημα ορίζονταν από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, προκειμένου να καταρτίσουν τα θέματα και να βαθμολογήσουν τα γραπτά των υποψηφίων, με αποτέλεσμα, να υπάρχει ο κίνδυνος αφενός της διαρροής των θεμάτων και αφετέρου της ενδεχόμενης συναλλαγής και της ευνοϊκής βαθμολόγησης.
 • Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών εργάζονταν παρουσία όλων των μελών, με αποτέλεσμα την πιθανή ενδοσυνεννόηση για το βαθμό αξιολόγησης.
 • Η αναβαθμολόγηση του γραπτού γίνονταν από όλα τα μέλη της επιτροπής, σε περίπτωση που υπήρχε διαφορά στη βαθμολογία ενός μέλους από τα άλλα κατά δύο μονάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγκλιση της βαθμολογικής κλίμακας και μείωση της αντικειμενικής αξιολόγησης του γραπτού.

Τέλος, υπεύθυνη για τη διενέργεια των εξετάσεων είναι στο εξής η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί της Σχολής Αστυφυλάκων που ήταν υπεύθυνη μέχρι σήμερα, ενώ καθιερώνεται το 45ο έτος ως ανώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι διατάξεις του Σχεδίου Π.Δ. εφαρμόζονται αναλογικά και σε άλλες εξετάσεις προσωπικού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στις προαγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, στις εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Επιμόρφωσης Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και στις κατατακτήριες εξετάσεις Αστυφυλάκων και Αρχιφυλάκων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στη Σχολή Αξιωματικών.

        Για περισσότερες πληροφορίες    τηλ : 210 6977505
                                                 Fax  : 210 6929764
                                               E-mail : 
elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις