Πε 1 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2003Δελτία Τύπου Μάιος 20038-5-2003: Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

8-5-2003: Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                                  Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 8.5.2003

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, η δεύτερη επί Ελληνικής Προεδρίας συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στα θέματα Δικαιοσύνης προήδρευσε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος και στα θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων προήδρευσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην αρχή της συνεδρίασης οι δύο Έλληνες Υπουργοί καλωσόρισαν τους ομολόγους Υπουργούς των δέκα υπό ένταξη χωρών που για πρώτη φορά συμμετείχαν στις εργασίες του Συμβουλίου ΔΕΥ.

Στο τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων τα θέματα που εξετάσθηκαν ήταν:

Η Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνώς προστασίας για άλλους λόγους,

Η Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν σε κράτος  μέλος της Ένωσης,

Η Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, επαναπατρισμός, άσυλο, συνεργασία με τρίτες χώρες),

Ο Διορισμός δύο αναπληρωτών Διευθυντών της Ευρωπόλ.

Στο πρώτο θέμα, η πρόταση Οδηγίας σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διεθνούς προστασίας βασισμένο στις υπάρχουσες διεθνείς κοινοτικές υποχρεώσεις και την πρακτική των κρατών-μελών, διαχωρίζοντας τις δύο συμπληρωματικές κατηγορίες των προσφύγων και των ατόμων στην κατηγορία της επικουρικής προστασίας. Η πρόταση περιλαμβάνει προβλέψεις για ελάχιστα δικαιώματα και οφέλη για τις ανωτέρω κατηγορίες.

Αν και δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία σ` όλα τα ανοικτά σημεία, εντούτοις σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε σε ορισμένα θέματα μέγιστης σπουδαιότητας.

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ`  όψιν τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών έναντι της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, συμφώνησε να μη χορηγείται κατ` αρχάς καθεστώς πρόσφυγα στα άτομα τα οποία "προκαλούν" τους λόγους δίωξης τους μετά τη φυγή τους από τη χώρα καταγωγής τους και να προστεθούν οι λόγοι δημόσιας τάξης στους λόγους για τους οποίους δεν θα χορηγείται άδεια παραμονής στους πρόσφυγες.

Τα σημαντικότερα εναπομένοντα σημεία διαφωνιών μεταξύ των κράτη-μέλη εστιάζονται στην επέκταση των παροχών στα μέλη της οικογένειας (ορισμένα κράτη-μέλη υποστηρίζουν ότι τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να έχουν ίδιες παροχές με το δικαιούχο της προστασίας ενώ άλλα κράτη-μέλη  υποστηρίζουν ότι η χορήγηση παροχών στα μέλη της οικογένειας πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κράτη-μέλη) και στο θέμα της πρόσβασης στην εργασία των δικαιούχων επικουρικής προστασίας (ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν πλήρη διακριτική ευχέρεια από πλευράς τους να καθορίζουν τις συνθήκες πρόσβασης στην εργασία ενώ άλλα θεωρούν ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να καθορίζεται στην Οδηγία.).

Το Συμβούλιο παρέπεμψε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τα υπόλοιπα εκκρεμή σημεία για επεξεργασία καθόσον η συζήτηση έδειξε ότι ένας συνολικός συμβιβασμός θα ήταν πιθανόν να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου Συμβουλίου του Ιουνίου.

Στο δεύτερο θέμα, της οδηγίας για τους επί μακρών διαμένοντες, σημειώθηκε πρόοδος στις εργασίες του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της ήρθη το εμπόδιο της συμπερίληψης των προσφύγων που δημιουργούσε προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη, με υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η τελευταία θα καταθέσει ιδιαίτερο σχέδιο οδηγίας για τους πρόσφυγες και τα πρόσωπα που απολαμβάνουν επικουρικής προστασίας, σε σχέση με τη χορήγηση στις κατηγορίες αυτές του καθεστώτος.

Περαιτέρω το Συμβούλιο έδωσε τις απαραίτητες πολιτικές κατευθύνσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Συμβουλίου προκειμένου να προχωρήσουν στη διευθέτηση των υπόλοιπων εκκρεμών ζητημάτων επί του συνόλου της οδηγίας.

Επί του τρίτου θέματος της συνέχειας στα Συμπεράσματα της Σεβίλλης, Προεδρεύων του Συμβουλίου κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε στο Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης των θεμάτων που αφορούν την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, την πολιτική επιστροφής και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ο Έλληνας Υπουργός αφού επεσήμανε την πρόοδο στην έγκριση πολλών θεμάτων (πχ έγκριση Δουβλίνου ΙΙ, οικογενειακής επανένωσης, ολοκλήρωση Συμπερασμάτων για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη κλπ) τόνισε την καθυστέρηση σε σειρά άλλων θεμάτων και κάλεσε τους συναδέλφους του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστούν όλοι μαζί για την ταχεία διεκπεραίωσή τους μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε πρόθεση της Ελληνικής Προεδρίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλει συμπεράσματα στο Συμβούλιο για την κατανομή των βαρών για τα εξωτερικά σύνορα, την ανεπάρκεια των κοινοτικών πόρων που διατίθενται στο τομέα ΔΕΥ, τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της συνεργασίας τρίτων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα μετανάστευσης, την πολιτική επιστροφής και τέλος την εμβάθυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών-μελών(κοινές επιχειρήσεις, πιλοτικά σχέδια, κοινός φορέας, αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης-ILO), με απώτερο στόχο την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Επίτροπος Βιτορίνο παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης VISA INFORMATION SYSTEM αναφέροντας σχετικώς τις οικονομικές διαστάσεις του σχετικού εγχειρήματος τις οποίες πρέπει να εκτιμήσει το Συμβούλιο τόσο για τη λειτουργία του συστήματος σε κεντρικό επίπεδο (CVIS) όσο και σε εθνικό επίπεδο (NVIS).

Τέλος το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ, το διορισμό, κατόπιν επιλογής, δύο αναπληρωτών Διευθυντών της υπηρεσίας αυτής.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, οι υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων υπέγραψαν πρωτόκολλο, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφόρησης στον τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών (FIDE), εργασία η οποία ολοκληρώθηκε επί Ελληνικής Προεδρίας.

Κατά την απογευματινή συνεδρίαση του Συμβουλίου εξετάσθηκαν σημαντικά θέματα, που αφορούν στο χώρο της Δικαιοσύνης, ως εξής:

Οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για τη συμμετοχή στο κεκτημένο Σένγκεν και μέτρα σχετικά με το άσυλο

Το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και στην έκδοση

Η πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών

Το Συμβούλιο μετά από δύο έτη επίπονων συζητήσεων επέτυχε σήμερα πολιτική συμφωνία ως προς την πολύ σημαντική απόφαση πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που επιβάλλουν χρηματικές ποινές.

Σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο αυτή, οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους αναγνωρίζουν άμεσα και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα εκτέλεσης για κάθε απόφαση άλλου κράτους-μέλους που επιδικάζει χρηματική ποινή στο πλαίσιο καταδίκης επί ποινικού αδικήματος. Η αναγνώριση γίνεται κατόπιν διαβίβασης της απόφασης από την αρχή του κράτους έκδοσης. Σήμερα συμφωνήθηκε ότι για την αναγνώριση δεν απαιτείται να συντρέχει διπλό αξιόποινο για τα εγκλήματα του αντίστοιχου καταλόγου του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και για ορισμένα ακόμη αδικήματα, όπως τα οδικά αδικήματα, το λαθρεμπόριο, οι παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η βία κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων. Παράλληλα ήρθησαν όλες οι ουσιαστικές επιφυλάξεις των Κρατών Μελών.

Επίσης προβλέπονται περιοριστικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης, καθώς και η δυνατότητα του κράτους εκτέλεσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσει την επιβληθείσα ποινή. Παράλληλα, ρητά ορίζεται ότι οι αποφάσεις για την καταβολή χρηματικών ποινών πρέπει να είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς διασφάλιση αυτής της επιταγής, προβλέπεται ότι εάν εγείρεται ζήτημα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αντιταχθεί στην αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης μετά από διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων αρχών (άρθρο 16 παρ.1β).

Με την απόφαση αυτή επέρχεται ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων στο χώρο του ποινικού δικαίου, και συμπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο η ποινική δικαστική συνεργασία. Παράλληλα, ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών και διαμορφώνονται συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών της Ένωσης.

Αναφορικά με το θέμα των διαπραγματεύσεων της Ένωσης με τις ΗΠΑ για τη σύναψη συμβάσεων έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο των κειμένων όπως έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί και για τους χειρισμούς της Ελληνικής Προεδρίας. Έγινε δεκτό να συνεχιστούν οι επαφές με την προοπτική της λήψης απόφασης στο Συμβούλιο Υπουργών του Ιουνίου προς υπογραφή συμβάσεων.

Τέλος, το Συμβούλιο συζήτησε, για πρώτη φορά επί της ουσίας, το θέμα της ένταξης της Ελβετίας στο κεκτημένο schengen στο πλαίσιο μίας επιδιωκόμενης ευρύτερης συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Το κύριο θέμα εξέτασης ήταν η αμοιβαία δικαστική συνδρομή ιδίως για αδικήματα σχετικά με τη φορολογία. Εκφράσθηκε το ενδιαφέρον της Ένωσης για αποτελεσματική και ταχεία πρόοδο των διαπραγματεύσεων και παράλληλα για σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων, ώστε η τελική απόφαση να ληφθεί με πλήρη εικόνα των σχετικών παραμέτρων και βεβαίως να μην θιγεί την ενότητα του χαρακτήρα του Schengen. Συμφωνήθηκε να ανατεθεί στο COREPER η παρακολούθηση της προόδου των διαπραγματεύσεων. Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί αποτελεσματική και θετική λύση για τα γενικότερα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
τηλ.: 2106924558
Fax: 2106929764
E-mail: elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις