Πε 30 Μαρτίου 23
ΑρχικήΠολύδωρας ΑρχείοΠολύδωρας 200729-05-2007: Oμιλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα κατά τη συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με το άρθρο 70...

29-05-2007: Oμιλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα κατά τη συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης “Προστασία του Περιβάλλ

Κος ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ:
Κυρία Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι έχω μερικές νομοτεχνικές παρατηρήσεις να προτάξω. Πρέπει να έχετε λάβει και τον σχετικό κατάλογο αυτών των παρατηρήσεων, βελτιώσεων. 
 
Πρώτη, στο άρθρο 1, στην παράγραφο 2, στον πρώτο στίχο μεταξύ της λέξεως «συμμετέχει» και της λέξεως «στην» προστίθεται η φράση «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της». 
 
Στο άρθρο 2, η φράση «του άρθρου 21». του προτελευταίου στίχου της παραγράφου 2, αντικαθίσταται με την φράση «των άρθρων 18 και 19». 
 
Στο άρθρο 3, η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής: «στην πρόληψη των φυτικών ή ζωικών ασθενειών, τη σφαγή ζώων εντός καθορισμένων χώρων, τη σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων, συντροφιάς και την προστασία των ζώων». Υπονοείται ότι η αρχική διατύπωση, η φράση μάλλον, λέει αστυνόμευση αυτών των έργων. 
 
Τέταρτον, στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου η φράση «ένα από» του δευτέρου στίχου της παραγράφου 3 απαλείφεται. 
 
Στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος ως εξής: «με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο χρόνος εργασίας του αγρονομικού προσωπικού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα». 
 
Στο άρθρο 18 του σχεδίου νόμου η παράγραφος 4 αναδιατυπώνεται ως εξής: «η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5-8 του άρθρου 6 του νόμου 3528/2007 ΦΕΚ 26Α». 
 
Στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου: 
 
Α) το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 αναδιατυπώνεται ως εξής: «κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένων γλωσσών, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και η κατοχή αδείας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας». 
 
Β) μετά το 7ο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, επί ερωτήσεων στις θεματικές ενότητες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και γνώσεις Γενικής Παιδείας». 
 
Στο άρθρο 26 του σχεδίου νόμου, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 αναδιατυπώνεται ως εξής. "Ο βασικός μισθός του Μ.Κ.18 Αγροφύλακα ορίζεται σε 620 ευρώ". Η αναπροσαρμογή αυτή επιβάλλεται εν όψει της αύξησης μισθών του έτους 2007 με το νόμο 3554/2007 για την εισοδηματική πολιτική. 
 
Εννέα: Στο άρθρο 30 του σχεδίου νόμου. Ο αριθμός ΦΕΚ του νόμου 3213/2003 από «302Α» διορθώνεται σε «309Α». 
 
Δέκα: Στο άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, η παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται ως εξής: «οι διατάξεις των παραγράφων 1-10 του άρθρου 30Α του νόμου 1264/82 ΦΕΚ 79Α όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα και για το ενεργεία αγρονομικό προσωπικό με τις αποκλίσεις της επομένης παραγράφου».
  
Έντεκα: Στο άρθρο 33 του σχεδίου νόμου, στον 6ο στίχο της παραγράφου 3, η λέξη «Αστυνομικής» αντικαθίσταται, είχε γραφεί εκ παραδρομής, με την λέξη «Αγρονομικής». 
 
Στο άρθρο 39 του σχεδίου νόμου, η λέξη «υποπέσει στο» του προτελευταίου στίχου της παραγράφου 3 αντικαθίστανται με τις λέξεις «τελέσει το». 
 
Δεκατρία: To άρθρο 40 του σχεδίου νόμου, αναδιατυπώνεται ως εξής: ο εξουσιαστής ζώων, πτηνών ή μελισσών που αναθέτει την επιτήρηση ή φύλαξη αυτών σε άλλον, αν με αυτά τελέστηκε αγροτικό αδίκημα τιμωρείται: 
 
α) Με κράτηση μέχρι (3) μηνών ή με πρόστιμο εφ` όσον τελούσε εν γνώσει ή μπορούσε να εμποδίσει την τέλεση του αδικήματος αυτού. 
 
β) Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του ποινικού κώδικα εφ’ όσον βαρύνεται με αμέλεια ως προς την εποπτεία των προσώπων στα οποία ανατέθηκε η επιτήρηση, η φύλαξη των ζώων ή πτηνών ή μελισσών ή ως προς την επιλογή τους ή εφ’ όσον ανέθεσε την επιτήρηση ή φύλαξη σε άτομο ηλικίας κάτω των 14 ετών ή σωματικώς ή διανοητικώς ακατάλληλο για την επιτήρηση ή φύλαξη των ζώων αυτών». 
 
Δεκατέσσερα. Στο άρθρο 53 του σχεδίου νόμου: α) οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 5 αναδιατυπώνονται ως εξής:«β) της κατηγορίας Τ.Ε. με το βαθμό του αγρονόμου από 23 έτη υπηρεσίας και άνω και τον βαθμό του αρχιφύλακα για τους έχοντες μικρότερο αυτού χρόνο υπηρεσίας». «γ) της κατηγορίας ΔΕ με τον βαθμό του αρχιφύλακα από 25 έτη υπηρεσίας και άνω, και τον βαθμό του αγροφύλακα για τους έχοντες μικρότερο αυτού χρόνο υπηρεσίας». 
 
Στον τελευταίο στίχο της παραγράφου 20, αντικαθίσταται το εντός παρενθέσεως «νόμος 2683/1999 ΦΕΚ 19Α »με «νόμος 3528/2007 ΦΕΚ 26Α».
 
Αυτές οι παρατηρήσεις ή βελτιώσεις στον κορμό τους είναι συμμόρφωση απόλυτη δική μας προς την έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας. 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι υπερήφανος ότι φέρνω στην Βουλή αυτό το Νομοσχέδιο για την επανασύσταση της Αγροφυλακής. Αισθάνομαι υπερήφανος γιατί, πρώτον, καινούργιες ανάγκες έχουν γεννηθεί, τις οποίες αντιμετωπίζει η Κυβέρνησή μας με ρεαλισμό και με μια εκτίμηση, ματιά προς το μέλλον. 
 
Έχω την πεποίθηση ότι εάν δεν κατεκυριαρχείτο η σκέψη σας, προπαντός  του ΠΑΣΟΚ, από το πελατειακό κριτήριο, το οποίο είναι τρόπος ζωής σας, θα το βλέπατε διαφορετικά. Έχω ειλικρινώς εντυπωσιαστεί από την μονοδιάστατη σκέψη σας όσον αφορά το μοναδικό κριτήριο λειτουργίας και εκτιμήσεως των πραγμάτων και του Νομοσχεδίου μας, αυτό των πελατειακών σχέσεων.
 
Ήλπιζα να δείτε τις καινούργιες ανάγκες και τις καινούργιες πραγματικότητες οικολογικής φύσεως. Είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ αναλυτικά, ανεφέρθη στο κεφάλαιο των επιστημόνων, του επιστημονικού δυναμικού και της αντιμετωπίσεως των συνθέτων οικολογικών, κυρίως, προβλημάτων στην Αγγλία. Ανεφέρθη σε ανάλογη εκτίμηση, όχι ταυτόσημη και ο κύριος Κουβέλης. 
 
Σας λέω εγώ ότι οι διδάκτορες, το επιστημονικό δυναμικό, τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων, τα Νόμπελ, είναι όλα στην υπηρεσία του λαού. Και εννοούμε ότι συλλειτουργούν, ότι συμβάλλουν αποφασιστικά στα πάντα, στην οικολογία, στο περιβάλλον, στην υγιεινή των τροφίμων, στα πάντα.
 
Εκείνο που λείπει και σας ζητώ να «απλώσετε» τη σκέψη σας προς τα εμπρός, όχι να μείνετε στον Αγροφύλακα της δεκαετίας του ’50, με τον οποίο και πάλι θα έχετε και κομματικά προσωπικά, όπως υπαινίχθηκε ο κύριος εισηγητής. Αφήστε τα αυτά. Και το 1833. Αφήστε τα αυτά.
Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως Κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους «εργάτες» του πεδίου. Ποιός θα δει την κομμένη «γράνα»; Που σημαίνει υδραγωγός. Που καταστρέφει το έδαφος και ύστερα «γλύφει» και «κόβει» την άσφαλτο. Και θα έρθουμε εμείς ύστερα, οι «Συβαρίτες» πολιτικοί της μαλθακότητας και της τρυφηλότητας και των σχεδιασμάτων, (έχασαν από τον Κρότωνα), θα έρθουν οι Συβαρίτες πολιτικοί να πουν, «εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τσακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα. Γιατί ο δρόμος Τριπόλεως-Καλαμάτας χάνεται, εξαιτίας της διακοπής από το νερό», αλλά και στην Μαλακάσα το ίδιο έγινε. 
 
Σας λέω παραδείγματα. Δεν τα θέλετε; Χαρείτε την ειρωνεία σας!. Ακούτε τί σας λέω. Συναισθανθείτε, απεγκλωβιστείτε από τις προκαταλήψεις σας. Απεγκλωβιστείτε και δείτε την πραγματικότητα.
 
Λέμε λοιπόν, χθες είχαμε το δράμα του Λουσίου. Κανείς δεν ήταν αρμόδιος! Κανείς! Η Πολιτεία δεν είχε ματιά στον καιρό. Βρέθηκε στο Μοναστήρι ένας αγρότης να τους πει, «μην πηγαίνετε». Σας λέω με τον κίνδυνο, όπως είπε ο κύριος Κουβέλης, της συγκρούσεως, των αρμοδιοτήτων, με τον κίνδυνο των πολλαπλών ειδικών ή αρμοδίων, σας λέω ότι χρειάζεται η εποπτεία. Χρειάζεται η εποπτεία και η Αστυνόμευση. Για τον αγρό, για το νερό, για την αρχαιολογία, για εκείνους που ορμάνε με ανιχνευτές μετάλλων και σκυλεύουν το υπέδαφος επιφανείας. Την ύπαιθρο χώρα. Για εκείνους οι οποίοι είναι πραγματικοί καταστροφείς, εν αγνοία τους. Βλέπεις ένα χωρικό και παίρνει το «μπολντοζάκι», (δεν είναι εικόνες φανταστικές) και πηγαίνει και καταστρέφει τους αναβαθμούς, κοινώς πεζούλια, στα πρανή των ορεινών όγκων όπου ήταν παλιά καλλιέργειες. Η καταστροφή είναι τεράστια. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει καν. Έφτιαξε ένα επίπεδο. Μα αυτό το επίπεδο έπρεπε να ήταν με τους αναβαθμούς. Κανένας δεν τον εγκαλεί. Νομίζει μάλιστα ότι ασκεί και το δικαίωμά του επί της κυριότητας και της νομής και καταστρέφει το σύμπαν. Εν αγνοία του, εν τη αφελεία του. 
 
Κάποιος πρέπει να τον δει. Κάποιος πρέπει να τον παρατηρήσει. Κάποιος πρέπει να τον πάει στο δικαστήριο. Αυτή είναι η έννοια. ΄Εχουμε τους οικολόγους. Σεβαστή δραστηριότητα. Αλλά αν εκτιμήσετε όλο το οικολογικό κίνημα θα δείτε ότι και αυτό δεν έχει οικολόγους του πεδίου. Οι περισσότεροι είναι που θα επισκεφθούν και θα εποπτεύσουν, δεν θέλω να μειώσω καθόλου την προσφορά τους και το έργο τους, αλλά λείπουν οι εργάτες του πεδίου. 
 
Αυτό έρχεται να καλύψει η Αγροφυλακή. Γι’ αυτό τονίζουμε συνέχεια και δεχθείτε αυτή την άποψη. Αστυνομία της Οικολογίας. Χιλιάδες αντικείμενα. Μα δεν έχει η Αρχαιολογία για τους αρχαιολογικούς τόπους χώρους φύλακες; Έχει. Αλλά όλοι ξέρετε ότι έχουμε και τους αχαρτογράφητους αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν ούτε συρματόπλεγμα, ούτε αρχαιοφύλακες. 
 
Εγώ διάβαζα στον Όμηρο, το βρήκα και στον «Οικονομικό» του Ξενοφώντα, το βρήκα και σε μια καταπληκτική βραβευμένη στα ανώτατα επίπεδα μονογραφία του Πήτερ Ντράκερ για το μάνατζμεντ, που λέμε, μια φράση ειλημμένη από τον Όμηρο. Και σας την λέω, είναι και παροιμία σε πολλά μέρη της χώρας. «Του αφέντη η ματιά ή του επόπτη η ματιά,- στην προσαρμογή,- λιπαίνει το χωράφι». Είναι αποφασιστικής σημασίας το να έχεις έναν επόπτη, να έχεις ένα φύλακα και ακόμη και η λέξη αστυνόμευση, που λέει ο Νόμος, είναι βαρεία λέξη. Θα μπορούσε να πει κανείς εποπτεία. Αλλά επειδή είναι και ένοπλος, γιατί κανένας δεν προτίθεται, ούτε εγώ, να αφήσει έναν άοπλο στο δάσος ή με το μηχανάκι του ή πεζοπορούντα να κάνει εποπτεία και φύλαξη όπου εκεί είναι ο καλλιεργητής της φυτείας, της κάνναβης ή εκεί είναι ο θησαυροθήρας με τον ανιχνευτή μετάλλων. ή και ο λαθροθήρας και ούτω καθεξής. 
 
Εγώ σας λέω ότι αυτή τη ματιά αν δούμε έχουμε αναγκαιότητα για την ύπαρξη αυτής της Αστυνομίας της Οικολογίας. Και θέλω την συμφωνία σας και όχι τον υπερβολικό στίχο «θα το αποσύρουμε αύριο». Δεν θα το κάνετε, πρώτον διότι δεν θα είσαστε και δεύτερον, διότι υπάρχει η συνέχεια του Κράτους. Όταν, οψέποτε έλθετε, τότε θα είναι μια κατάσταση που θα έχει βγάλει τις αποδείξεις, θα τις έχει φέρει τις αποδείξεις και τις επαληθεύσεις στη ζωή, εμπραγμάτως. 
 
Είπα διακόπτοντας τον κύριο Κουβέλη ότι ήταν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και υπόσχεση που είπαμε στους 1200 επιτυχόντες. Αυτός είναι ο ευθύς πολιτικός λόγος. Δηλαδή είναι ζήτημα νομικής αξιοπιστίας, πολιτικής συνέπειας και πραγματολογικής ανάγκης, ότι βλέπεις το πρόβλημα και αντιδράς, η κατάθεση και η συζήτηση και η υπερψήφιση αυτού του Νομοσχεδίου. 
 
Είναι, ζήτημα κριτικής, που δεν είναι στις σκέψεις μου, να ασκηθεί εναντίον του ΠΑΣΟΚ για αναλγησία προς τους επιτυχόντες. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί; Δεν είναι πολίτες αυτοί επιτυχόντες, με πίνακα δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως; Και με απόφαση μία, ίσως και περισσότερες, του Διοικητικού Εφετείου που λέει το σκεπτικό το θαυμάσιο; Ότι εδώ δικαιούνται όχι εκείνοι οι οποίοι πέτυχαν και περιλήφθησαν στον πίνακα των επιτυχόντων, αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν περιελήφθησαν στον πίνακα των επιτυχόντων, αυτή είναι απόφαση του Διοικητικού Εφετείου την οποία καταθέτω για τα πρακτικά, έτσι ώστε να συνεννοηθούμε για τί μιλάμε και ποιός είναι δίγλωσσος και τρίγλωσσος και ποιος είναι στη νομική ευθύνη, στην πολιτική συνέπεια και στην πραγματολογική δράση. 
 
Ακούστε να δείτε. Με συγχωρείτε. Κύριε συνάδελφε, δεν βγαίνει κανένα πλεονέκτημα με τις διαστρεβλώσεις ποτέ. Κανένα πλεονέκτημα. Κοιτάξτε πώς είναι οι κανόνες της λογικής και της ηθικής επικοινωνίας μας και να είσαστε έντιμος να δεχθείτε ότι τους «σφάξατε σαν αρνιά». Από το 1993 και ήρθε καιρός που τους κατηγορούσατε και για «γεροντάκια» και για «δεξιούς» και το άλφα και το βήτα, τους  επιτυχόντες. Αυτά είναι δικά σας «επιτεύγματα», σαρκαστικά, τα οποία σας εκθέτουν στην πολιτική. 
 
Υπάρχει και κάτι άλλο. Κάνατε το 1994 το εξής πολιτικά προκλητικό: Όσοι είχαν «πιάσει επαφή» με το Δημόσιο προσελήφθησαν αυτομάτως και μονιμοποιήθηκαν με το Νόμο. Και όσοι ήσαν με διαγωνισμούς και με μακρά θητεία επιλεγμένοι και διορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία απεπέμφθησαν με το Νόμο σας. 
 
Αυτά είναι τα ιστορικώς πεπραγμένα που δυστυχώς σας εκθέτουν. Καταθέτω αυτό, είναι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η οποία παραθέτει το σκεπτικό για τους Αγρονόμους. Και θέλω να σας πω ότι εκτιμώ την Νομική Υπηρεσία της Βουλής η οποία απεδέχθη την πρόταση, χωρίς να βάλει ούτε συνταγματικούς ή άλλους προβληματισμούς, του Νομοσχεδίου. Στον κορμό της. Εκτός από εκείνες τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που σας είπα. 
 
Μια παρατήρηση κρίσιμη για το προσωπικό πέραν των 1000, 1200 που θα είναι του παλαιού διαγωνισμού. Έχουμε και τα «υπολείμματα» της Αγροφυλακής μέσα στις Νομαρχίες, κύριεΚουβέλη και κύριε Σκοπελίτη. Και αν θέλετε να είμαστε τίμιοι με τους εαυτούς μας και όχι «Συβαρίτες» Βουλευτές, θα κρίνουμε ότι αυτοί δεν κάνουν καθήκοντα Αγροφύλακα και είναι στις Νομαρχίες και τους περιμένω να τους εντάξω σε λειτουργικό τρόπο στο νομοσχέδιο για να αποδώσουν. 
 
Θέλω να πω για την ΚΕΔΚΕ ευθέως, ας κοιτάξει να αξιοποιήσει την Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει. 
 
Σας λέω, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά ότι όπου μιλάμε για μετατάξεις, αποσπάσεις, ουσιαστικά η φροντίδα μας, η νομική πρόνοια είναι για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ως κατά κάποιο τρόπο χειμαζόμενοι στις Νομαρχίες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της πρώην Αγροφυλακής. 
 
Για δε τους λίγους, ελαχίστους που έχουμε πρόβλεψη να έλθουν από τους απόστρατους της Αστυνομίας, μιλάμε για ένα αριθμό 3 εως  5, μάξιμουμ, για την στελέχωση, όπως οι άλλες ειδικότερες διατάξεις προβλέπουν της ιεραρχίας. 
 
Μάλιστα, με ικανοποίηση σας προαναγγέλλω ότι ο μέλλων Αρχηγός της Αγροφυλακής όταν αποστρατεύθηκε το 2003 ασχολήθηκε με τα χωράφια του. Και τώρα θα είναι σε μία καλή σοδειά, από εκεί τον παίρνουμε για να αρχίσει, ήταν άξιος, πολύ άξιος, σε μία καλή σοδειά 20 στρεμμάτων ρεβιθιών. 
 
Λοιπόν, εκεί είναι και ο Κιγκινάτος , αλλά περισσότερο είναι ένα πνεύμα κομματικής ανιδιοτέλειας δικό μας παρά τα όσα μας καταγγέλλετε. Και το όραμά μας να υπηρετήσουμε την ύπαιθρο και με αυτό τον τρόπο. 
 
Μία τελευταία παρατήρηση για να οικονομούμε και τον χρόνο, και θα τα πούμε και στον δρόμο, εννοούμε στην συνέχεια, στον δρόμο της συζητήσεως, είναι ότι έχω λάβει με πλάγιο λόγο ερωτήσεις – «παράπονα». Γιατί δεν συνιστάται ή αργούμε να συστήσουμε την Αγροφυλακή. Με πλάγιο λόγο. Τρεις αναφορές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Τρεις ερωτήσεις ?λλες 3-4 αναφορές. Σύνολο 14 ερωτήσεις και αναφορές σε πλάγιο λόγο, είμαι δίκαιος, είμαι στην διάθεσή σας, μπορώ να τα καταθέσω και στην προτελευταία επερώτηση δέχομαι και την κατά πλάγιο τρόπο, τί θα γίνει με τις προαγωγές και τί θα γίνει με την επανασύσταση της Αγροφυλακής. Η τελευταία επερώτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 
Θέλω να σημειώσω ότι οι προθέσεις μας είναι καθαρές. Η αναγκαιότητα είναι αυταπόδεικτη. Θέλουμε να υπηρετήσουμε την ύπαιθρο χώρα, την επαρχία. Και όπως,διατίθενται το 80% των πόρων από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπέρ της υπαίθρου χώρας, θέλουμε συμπληρωματικά και τα διοικητικά μέτρα. Τα οποία διοικητικά μέτρα δεν είναι ούτε του εργαστηρίου των διδακτόρων και επιστημόνων, ούτε κάποιων που έχουν στενές αρμοδιότητες, δεν ξέρω κατά πόσο τις ασκούν, αλλά ουσιαστική συμπαράσταση στον αγρότη. 
 
Είπε ο κύριος Σκοπελίτης μία ωραία παρατήρηση. Ότι είναι γηροκομεία τα χωριά μας εν πολλοίς. Αλλά η παρατήρηση ενώ θα οδηγούσε, επειδή είναι γηροκομεία τον χειμώνα και θέρετρα το καλοκαίρι, στην επιστήριξη αυτού του νομοσχεδίου, μου λέει ότι το νομοσχέδιο δεν δίνει βάση, σε αυτή την πραγματικότητα, μάλλον η πραγματικότητα δεν δίνει βάση στο νομοσχέδιο! Λάθος εκτίμηση!
 
Ο πραγματισμός μας οδηγεί να περάσει με το μηχανάκι ο Αγροφύλακας, παραδείγματος χάριν, βλέπω τον κύριο Τασούλα, από το Βασιλικό μέχρι την Κόνιτσα και να κοιτάξει γύρω τί γίνεται.
 
(Διακόπτεται)
 
Κος ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ:
Όχι, δεν γίνεται από δράση, δεν γίνεται από δραστηριότητα όπως θα θέλαμε εμείς οι ρομαντικοί. Γίνεται όμως…..
  
(Διακόπτεται)
 
Κος ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ:
Όχι, με συγχωρείτε, κυρία Αράπογλου. Γίνεται από τους κακοποιούς. Η Αστυνομία έχει τα αστυνομικά της έργα. Οι συνοροφύλακες είναι στα σύνορα. Η ενδοχώρα στο Λούσιο ποταμό, η ενδοχώρα στη Μάνη, στους βόρειους Δήμους, η ενδοχώρα έχει ανάγκη μιας εποπτείας. Αυτή προσφέρουμε με την Αστυνομία της Οικολογίας. 
 
Θα πρέπει να το εννοήσετε αυτό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στην σκέψη μας παρά οι καινούριες ανάγκες που δημιουργούνται και στις οποίες εμείς απαντούμε ως διοικητικός οργανισμός, όχι καν Κυβέρνηση, ως διοικητικό σύστημα. 
 
Δεν θα την αφήσουμε να πεθάνει την ύπαιθρο χώρα. Θα την στηρίξουμε. Θα συμπαρασταθούμε στους εναπομείναντες, και θέλουμε να έρθει ο κύκλος της επαναβίωσης της υπαίθρου. 
 
Γιατί δεν εκτιμάτε το γεγονός ότι βάζουμε την εντοπιότητα στους Αγροφύλακες; Γιατί θα ξέρει τον τόπο. Μάλιστα, σημειώνω εδώ, όταν θα το δούμε και στην κατάλληλη θέση, ότι το παράπτωμα θα κλονίζει με πειθαρχικούς δρόμους την εντοπιότητα. Για να μην έχουμε προβλήματα όπως σε άλλες εφαρμογές. 
 
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας εισηγούμαι να δείτε αυτήν την οπτική γωνία για το νομοσχέδιο. Να δείτε ότι το περιλάβαμε στο πρόγραμμά μας, να δείτε ότι αντιστοιχούμεθα προς καινούργιες ανάγκες-προκλήσεις. Και δεν είμαστε μοιραίοι και άβουλοι σαν διοίκηση, αλλά επιλαμβανόμεθα, δρούμε και στηρίζουμε τον Έλληνα πολίτη της υπαίθρου χώρας. 
 
Σας ευχαριστώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις