Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200725-09-2007:Κίνηση κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους λεωφορειόδρομους

25-09-2007:Κίνηση κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους λεωφορειόδρομους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 25/09/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Κίνηση κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους λεωφορειόδρομους».
 
            Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ: «Κίνηση κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους λεωφορειόδρομους»
 
            Αναφορικά με την κίνηση κρατικών υπηρεσιακών οχημάτων, τόσο με πινακίδες (Κ.Υ.) όσο και με πινακίδες νομικών προσώπων (ΚΗΟ) στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας συγκοινωνιακών μέσων, θέτουμε υπόψη τα εξής:
 
 1. Όλα τα κρατικά αυτοκίνητα υπόκεινται στην υποχρέωση εφαρμογής των περί τροχαίας κινήσεως γενικών όρων και κανόνων καθώς και των περί την κυκλοφορία αστυνομικών διατάξεων, των αναγομένων στους κανόνες κυκλοφορίας, στην ταχύτητα, στη στάθμευση, στη διέλευση από απαγορευμένα σημεία και στην εν γένει τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
 2. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις, όσον αφορά στην εφαρμογή των περί τροχαίας κινήσεως διατάξεων, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, δεν εξαιρούνται τα οχήματα των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων κ.λ.π., όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
 3. Η χρησιμοποίηση των λεωφορειολωρίδων από τα προαναφερόμενα οχήματα εκτός από το ότι είναι παράνομη, δημιουργεί δυσμενή σχόλια σε βάρος των κρατικών λειτουργών που επιβαίνουν σ’ αυτά και των οργάνων της Τροχαίας που ανέχονται την παράβαση.
 4. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι οδηγοί υπηρεσιακών κρατικών αυτοκινήτων οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και να μην προκαλούν με τον τρόπο οδήγησης και με τη συμπεριφορά τους το κοινό αίσθημα.
 5. Επισημαίνεται ότι καμία περίπτωση υπαίτιας παράβασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας δεν θα συγχωρείται και δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε αιτιολογία από μέρους του οδηγού. Κάθε παράβαση των περί τροχαίας κινήσεως διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των λεωφορειολωρίδων, θα ελέγχεται και θα τιμωρείται.
 6. Η Ελληνική Αστυνομία παρακαλείται να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στα όργανά της για τη διενέργεια αυστηρού ελέγχου στην κίνηση κάθε κρατικού αυτοκινήτου και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σε κάθε παραβάτη. Επίσης παρακαλείται, για τις σημειούμενες παραβάσεις από οδηγούς κρατικών αυτοκινήτων, να υποβάλλει αναφορά στην υπηρεσία που ανήκει ο οδηγός για την άσκηση και πειθαρχικού του ελέγχου, κοινοποιώντας την και στην Υπηρεσία μας.
 7. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση κοινοποίηση της εγκυκλίου αυτής σε όλες τις υπηρεσίες τους και σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α., κ.λ.π. που εποπτεύουν. Τα Γραφεία Κίνησης οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ενυπογράφως να λάβουν γνώση της παρούσας όλοι οι οδηγοί υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
 
 
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
Η εγκύκλιος εστάλη προς:
 1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού
 1. Όλες τις Γενικές Γραμματείες Περιφερειών
α) Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών
β) Διευθύνσεις Διοίκησης έδρες Περιφερειών
γ) Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης (λοιπών Νομών)
 1. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Γραφεία Προέδρων Ενιαίων Ν.Α.
β) Γραφεία Νομαρχών Ν.Α.
γ) Διευθύνσεις Διοίκησης Ν.Α.
 1. Προεδρία της Δημοκρατίας
 2. Βουλή των Ελλήνων
 3. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
 4. Γραφεία Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς όλων των Υπουργείων

Τελευταίες Αναρτήσεις