Τε 8 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάρτιος 200821-03-2008: Επιτρέπεται από 01-04-2008 μέχρι 31-05-2008 η επανείσοδος στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη...

21-03-2008: Επιτρέπεται από 01-04-2008 μέχρι 31-05-2008 η επανείσοδος στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά τις εορτές του Πάσχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6977182
(Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
 

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Επιτρέπεται από 01-04-2008 μέχρι 31-05-2008 η επανείσοδος στην Ελλάδα των πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν αναχωρήσει εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν εμπρόθεσμα καταθέσει αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, αφού θεωρούνται ως νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματός τους.
 
Για τους πολίτες της Αλβανίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε στην Αλβανία, επιτρέπεται η επανείσοδός τους κατά το χρονικό διάστημα από 20-03-2008 μέχρι 31-05-2008 και εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη Χώρα μας εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.
 
Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί, που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας, θα πρέπει κατά περίπτωση να είναι κάτοχοι:
 
Α.΄ Αλλοδαποί με άδεια διαμονής που έχει λήξει
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) ?δειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει και
γ) Βεβαίωση τύπου Α΄ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν. 3386/2005 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σπουδές, οικογενειακή επανένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής μελών οικογενείας, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού κ.λ.π.).
 
Β.΄ Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική άδεια διαμονής
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005, της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3536/2007 ή της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ και
β) Βεβαίωσης τύπου Α΄ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
 
2. Για λόγους οικογενειακής επανένωσης, εργασίας και σπουδών:
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ
β) Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής επανένωσης, εργασίας και σπουδών, και
γ) Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.
 
 3. Αλλοδαποί για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ και
β) Ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 21535/16.11.2006 Κ.Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 1677 Β΄).
 
4. Αλλοδαποί αιτούμενοι ανανέωση άδειας διαμονής χωρίς να τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η αρχική άδεια διαμονής, που είχαν αιτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρ. 91 του ν. 3386/2005.
α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ και
β) Βεβαίωσης τύπου Α΄ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την ανανέωση ?δειας Διαμονής.

Τελευταίες Αναρτήσεις