Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200719-11-2007:Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για προκήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού

19-11-2007:Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για προκήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Αθήνα, 19/11/2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει της λήξεως (28.6.2008), της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ., για τη διακίνηση, προσωρινά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν.3480/2006, των δικαιολογητικών έκδοσης των διαβατηρίων και των βιβλιαρίων των διαβατηρίων των ελλήνων πολιτών, προκήρυξε διεθνήανοικτόδιαγωνισμόγια τρία (3) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους επιπλέον, προϋπολογισθείσας αξίας 12.ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ€, ο οποίος Θαδιενεργηθείτην 26.11.2007.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε και θα διενεργηθεί, κατ`εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3103/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του Ν.3480/2006.

Στον προκηρυχθέντα ως άνω διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν και τα ΕΛ.ΤΑ. .
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ.:210 6977505
Fax:210 6929764
e-mail:elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις