Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200716-10-2007: Υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου Απόφασης με θέμα «Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών»

16-10-2007: Υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου Απόφασης με θέμα «Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε Απόφαση με θέμα: « Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών». Το πλήρες κείμενο της Απόφασης έχει ως εξής:
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
6. – Το άρθρο 53 παρ. 18 και 19 του ν. 3585/2007 «Προστασία του Περιβάλλοντος, αγροτικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (Α-148).
7. – Το Π.Δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α-231).
8. – Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α-98).
9. – Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-232).
10. – Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
΄Αρθρο 1.
 
3. Η έναρξη λειτουργίας των Αγρονομικών Τμημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 138/2007 (Α-179) αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους, παύουν να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Αγροφυλακής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
΄Αρθρο 2.
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις