Πα 3 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200712-11-2007: Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

12-11-2007: Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
 
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Εκπαίδευσης προσωπικού Ελληνικής Αγροφυλακής
 
 
 
΄Αρθρο 1
Εκπαίδευση
 
      1. Η εκπαίδευση των αγρονόμων, αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων που προσλαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 του Ν. 3585/2007, πραγματοποιείται με την επιμέλεια των διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Τμήματα Εκπαίδευσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας, καθώς και στα Γραφεία Εκπαίδευσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, αντιστοίχως, για τους τοποθετούμενους στους οικείους νομούς και διαρκεί τρείς (3) εβδομάδες.
    2.     Οι προερχόμενοι από τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και την περιφέρεια Τροιζήνας Πειραιώς – Αττικής, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εκπαιδευτούν σε άλλη Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας.
    3.   Η εκπαίδευση στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τυχόν υφιστάμενες δυσκολίες, μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο, όχι όμως πέραν του ενός μηνός από τη λήξη της διαταχθείσας εκπαίδευσης, μετά από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.   
 
΄Αρθρο 2
 
Σκοπός Εκπαίδευσης
 
               Η εκπαίδευση αποσκοπεί να αναπτύξει τις σωματικές, τις ψυχικές και πνευματικές ικανότητες του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής και να δώσει σ’ αυτούς την επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους .
 
΄Αρθρο 3
 
Παρακολούθηση Εκπαίδευσης
 
     1. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους, εφόσον δε συντρέχει νόμιμο κώλυμα. Οι προσκαλούμενοι για εκπαίδευση αγρονόμοι, αρχιφύλακες και αγροφύλακες, υποχρεούνται να παρουσιαστούν στα Τμήματα των Γ.Α.Δ. Αττικής, Θεσ/νικης και Περιφέρειας ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών που τοποθετούνται και υπηρετούν, την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και να παρακολουθούν ανελλιπώς αυτή μέχρι την ημερομηνία λήξης της.
     2.   Η αδικαιολόγητη απουσία του εκπαιδευομένου από την εκπαίδευση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
     3. Ο εκπαιδευόμενος ο οποίος απουσιάζει άνω του 1/3 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης συνολικά, υποχρεούται να παρακολουθήσει αυτή κατά την επόμενη εκπαιδευτική σειρά, ανεξαρτήτως του χρόνου και της διάρκειας αυτής.
 
 
΄Αρθρο 4
 
Τομείς Εκπαίδευσης
 
     1.      Η εκπαίδευση καλύπτει τους εξής τομείς:
              α) Της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β) Του χειρισμού των όπλων και της χρήσης αυτών κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.
      2.     Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική.
              Κατά τη θεωρητική διδασκαλία αναλύονται με σαφήνεια όλα τα θέματα της διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος, με στόχο να γίνουν κατανοητά από τους σπουδαστές. Η παρουσίαση των διδασκομένων μαθημάτων, όπου είναι δυνατόν, γίνεται και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
            Η πρακτική διδασκαλία επιτυγχάνεται με πρακτικές εφαρμογές κατά την εξέλιξη εικονικών σεναρίων και βολές.
            Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διατάξεις ασφαλείας χρήσης όπλων όπως και των λοιπών μηχανημάτων ή συσκευών χρησίμων για την αποστολή τους.
 
 
΄Αρθρο 5
 
Διδασκόμενα μαθήματα
 
1. Στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται τα κατωτέρω μαθήματα :     
                α) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου (Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία).
   β) Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου-Ανθρώπινα δικαιώματα.
   γ) Στοιχεία Αστικού Δικαίου.
   δ) Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου.
   ε) Θέματα Δημοσίου Κατηγόρου.
     στ) Αρμοδιότητες Ελληνικής Αγροφυλακής-Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού.
   ζ) Αυτοάμυνα- Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή.
   η) Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων.
   θ) Θέματα Α’ βοηθειών.
   ι) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (Διατάξεις νόμων και διαταγμάτων που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
   ια) Θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
            Επιπλέον στους εκπαιδευόμενους αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων, θέματα γενικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αποστολή τους.
 
 2. Η διδακτέα ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων, περιλαμβάνονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που καταρτίζεται από το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής / Αγρονομική Ακαδημία. Το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται από τις Διευθύνσεις Αγροφυλακής περιφερειών και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές, σε συνεργασία με τα τμήματα και Γραφεία Εκπαίδευσης των γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής, Θεσ/νικης και Περιφέρειας και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών. Η κατάρτιση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τον ανώτερο ή αρχαιότερο αγρονομικό υπάλληλο του νομού, ο οποίος καθοδηγείται προς τούτο από τον αγρονομικό διευθυντή της οικείας περιφέρειας. Η πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του άρθρου 1 στην Οπλοτεχνική – Σκοποβολή πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως λεπτομερώς θα καθορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 
 
΄Αρθρο 6
 
Διδακτικό Προσωπικό
 
        1. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν το αγρονομικό, αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, καθηγητές, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και στρατιωτικοί που εργάζονται ή υπηρετούν κατά τόπους, καθώς και εκπρόσωποι επίσημων φορέων που διαχειρίζονται θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας .
            2. Στο διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αποζημίωση το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας.
 
 
 
 
΄Αρθρο 7
 
              Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
             Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις